Tributació per mòduls 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Mètode d’estimació objectiva en l’IRPF, Règim simplificat d’IVA i Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca – BOE 30-12-17
Al principi estava previst que el límit de facturació a partir del com s’impedia tributar per mòduls descendís des dels 250.000 euros a 150.000. I en el cas que el treballador per compte propi facturés a altres empreses, aquest topall es moderava dels 125.000 euros a 75.000.
No obstant això l’anterior, finalment s’ha confirmat que es mantenen inalterats aquests límits. Pel que amb efecte 1-1-2018 i vigència indefinida es prorroga per a l’any 2018 els límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, que s’han aplicat durant els anys 2016 i 2017, que són:

– Volum de rendiments íntegres de l’any immediat anterior, excepte les activitats agrícoles, ramaderes i forestals superior a 250.000 euros.
No obstant això l’anterior, també serà exclòs si el volum d’operacions en els quals el contribuent hagi d’emetre factura, en ser el destinatari un empresari o professional exercint com a tal, supera els 125.000 euros.
– Volum de compres i béns i serveis en l’exercici anterior superior a 250.000 euros.

També es mantenen els límits respecte al Règim simplificat d’IVA i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca. En aquest cas queden exclosos quan el volum d’ingressos l’any immediat anterior superi l’import de 250.000 euros.

Quant al termini de renúncia i revocació d’aquests règims, es permet durant l’any 2018 exercitar-ho fins al 30-1-2018; les presentades durant el mes de desembre de 2017 es tenen per realitzades en període hàbil

Tributació per mòduls 2018
Tagged on: