Subvencions 2018 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, particulars, empreses i associacions empresarials - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

ASSUMPTE: SUBVENCIONS 2018 PER Al FOMENT D’INSTAL•LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARTICULARS, EMPRESES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

El passat 7 d’abril va aparèixer publicat en el BOIB l’obertura fins al proper 12/07/2018 (o fins a esgotar-se la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria) del termini de sol•licitud de subvencions per al foment de les instal•lacions d’energia solar fotovoltaica, promogudes per particulars, empreses i associacions empresarials, a executar en edificis relacionats amb la seva activitat empresarial o social, en els quals siguin titulars del corresponent contracte de subministrament elèctric.

Les matèries subvencionables són inversions en noves, amb una potència de bec a instal•lar de 3 kWp. En el cas de persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre, i de fins a 30 kWp de potència de bec promogudes per empreses i associacions empresarials. En els casos d’instal•lacions superiors a 3 kWp de particulars o de més 30 kWp en la resta només se subvencionaran els primers 3 i 30 kWp, respectivament.

Les inversions s’hauran d’executar i pagar dins del període que va des de la data de presentació de la sol•licitud segons Registre d’entrada de la mateixa i no podrà ser superior al 8/11/2018.

No són subvencionables les adquisicions mitjançant lísing o altres fórmules d’arrendament financer, en la qual els béns no siguin propietat del beneficiari.

Les quanties de subvenció seran:

a)
Per a sol•licituds de pimes i associacions empresarials s’estableix una subvenció del 40% sobre el valor de la inversió admissible.
b) Per a sol•licituds de persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre subvenció del 50% sobre el valor de la inversió admissible.

El valor de la inversió admissible és d’1.5 €/Wp.

En el cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions establertes en aquesta convocatòria, no podrà ser en cap cas de tal quantia que de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l’activitat subvencionada.

Si té prevista algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès, consulti’ns.

Subvencions 2018 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, particulars, empreses i associacions empresarials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *