Aprovació definitiva de la declaració de la zona de protecció acuústica especial (ZPAE) del barri conegut com West End de Sant Antoni de Portmany - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Entrada en vigor: 13/04/2018

La Declaració de Zona de Protecció Acústica Especial (ZPAE) inclou els següents trams de carrer:

C/ de Santa Agnès, entre el número 1 (creui c/ General Balanzat) i el 18 (creui c/ d’Antoni Riquer).
C/ de Cristófol Colom, entre el número 1 (creui c/ Santa Agnès) i l’11 (encreuament C/ del Mar).
C/ Bartolomé Vicente Ramon, entre el número 1 (creui c/ Sant Antoni) i el 8 (creui c/ d’Antoni Riquer).
C/ Vara de Rei, entre el número 1 (creui c/ del Progrés) i 26 (creui c/ del Mar).
C/ Sant Antoni, entre el número 2 (creui c/ del Progrés) i el 20 (creui c/ del Mar).
C/ Sant Mateu, entre el número 3 (creui c/ Sant Antoni) i el 20 (creui c/ Encalla de Rei).
C/ de General Prim, entre el número 1 (creui c/ del Progrés) i el 19 (creui c/ del Mar).

A l’efecte de la seva inclusió dins de la zona declarada ZPAE així com l’obligatorietat d’acollir-se a les mesures correctores que per a la mateixa es dictin, quedaran incloses totes aquelles activitats i establiments que comptin amb accessos (principals o d’emergència) en alguna dels carrers objecto de declaració. Així mateix s’entendrà que en aquells carrers que configuren el perímetre de la zona declarada de protecció, queden afectades – com en tota la resta – les activitats situades a banda i banda de la calçada.

Es condiciona la supressió del carrer del Mar de l’àmbit de la ZPAE a la instal•lació de sonòmetres durant l’estiu de 2018.

A fi de permetre una progressiva reducció dels nivells de contaminació acústica que registra aquesta àrea, la mateixa queda sotmesa al següent conjunt de mesures correctores:

A) Establir una limitació en l’horari de tancament de les activitats d’oci nocturn dels Tipus 2 i 3 avançant-se l’horari de tancament a les 3:00h. Així doncs, a la zona s’aplicaran els següents horaris de tancament:

B)

GRUPS HORA OBERTURTA HORA TANCAMENT CLASSIFICACIÓ
Restaurants, Bars i Cafeteries 8:00h 3:00h Tipus 1
Bars Musicals 8:00h 3:00h Tipus 2
Cafè Concert 8:00h 3:00h Tipus 3
Discoteques i sales de Festa (Zona1) 16:00h 3:00h Tipus 3

C) De la mateixa manera, s’aplicarà una limitació horària als establiments destinats a venda de menjar per portar, begudes, etc, que no podran comercialitzar menjars o begudes en la via pública a partir de les 23:00h (és a dir a través de buits en la façana). No obstant això, l’horari de tancament del local d’aquestes activitats – com la resta de tipologies – serà a les 3:00h.

D) Procedir a la retirada de terrasses i vetlladors en horari nocturn (des de les 00:00 fins a les 8:00) atorgant fins a les 00:30 hores per a la retirada dels estris i mobiliari, i limitar el consum d’alcohol en la via pública de tota la zona afectada, prohibint l’ocupació de la via pública a partir de les 23:00h per a la realització d’activitats comercials o publicitàries en la via pública (màquines expenedores, quioscs…) i quedant suspesa tota emissió de música en l’exterior.

E) No admetre la implantació de noves activitats de Tipus 2 i 3, ni ampliació de les ja existents amb la mateixa tipologia.

F) No es permetrà la realització d’obres en activitats de Tipus 2 i 3, tret que portin aparellades la disminució dels valors d’ immisió de soroll a l’exterior o a les confrontants o que, com menys, acreditin que aquests es mantenen.

G) Les activitats de Tipus 2 i 3, no podran disposar de cap buit susceptible de ser obert, diferents dels accessos (portes de doble habitacle d’entrada i moll de tancament) i portes d’emergència, per la qual cosa s’utilitzaran sistemes de ventilació forçada per a la renovació de l’aire.

H) Les activitats de Tipus 2 i 3, hauran d’instal•lar limitadors de soroll per controlar els nivells de immisión de soroll a l’interior del local d’acord al nivell declarat. Aquest equip serà dotat d’un sistema de transmissió telemàtica que pugui consultar l’Ajuntament en temps real.

A aquests efectes quant a les característica tècniques d’aquests equips, s’estarà al que es disposa en la normativa reguladora que resulti d’aplicació, això és, l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, possibles modificacions i altres normes d’aplicació.

I) Procedir a la vigilància del compliment de l’aforament màxim de cadascuna de les activitats, d’acord amb la seva llicència d’activitat. Aquest valor haurà de figurar indicat, mitjançant placa visible, en l’exterior de l’activitat.

Aprovació definitiva de la declaració de la zona de protecció acuústica especial (ZPAE) del barri conegut com West End de Sant Antoni de Portmany