Campanya RENDA 2017 - No confirmar l'esborrany sense repassar-ho - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Els errors més freqüents de l’esborrany de la declaració de la renda, que es recomana sigui revisat per un expert, tenen a veure amb examinar bé les dades per si cal modificar-los, perquè com recorda l’Agència Tributària, qualsevol error, independentment que no es recollís en l’esborrany o fora una equivocació a l’hora de realitzar la declaració en les oficines de la AEAT, és responsabilitat del contribuent, podent imposar-se per això sancions.

El contribuent ha d’entendre la importància de revisar tant l’esborrany com les dades fiscals, ja que un error o una omissió pot fer que el resultat a retornar o a pagar sigui menys avantatjós per a ell.

En els esborranys d’Hisenda no es contempla determinada informació a la qual aquesta no té accés com un canvi en les circumstàncies, personals, familiars o econòmiques. Casar-se, divorciar-se o tenir un fill, o el canvi de l’import d’una pensió alimentosa afecten a la declaració de la renda i «Hisenda no té per què saber-ho».

Pot ocórrer que encara que no s’hagin tingut rendes del treball, sí hi hagi altres ingressos com a lloguers, beques, rendes o pensions que cal computar. A més s’ha de revisar el límit d’aquells contribuents que hagin tingut més d’un pagador.

L’esborrany habitualment no reflecteix la minusvalidesa i el grau que es té i que permet aplicar deduccions.

Important revisar apartats com el de guanys i pèrdues patrimonials, repassar totes les retencions o pagaments a compte que hagi sofert el contribuent, també les aportacions a plans de pensions a cònjuges amb rendes inferiors a 8.000 euros i la correcta deducció de les retencions suportades a l’estranger.

Convé consultar les declaracions de la renda dels últims anys, ja que pot haver-hi dret a compensar rendiments i pèrdues ocorreguts en anys anteriors amb guanys en anys posteriors.

Finalment cal revisar les deduccions autonòmiques a les quals es té dret.

Existeix certa tendència a acudir a un professional solament quan surt a pagar, i no tant per recuperar diners que ja hem pagat quan és favorable a nosaltres. És un error freqüent, perquè hi ha deduccions de les quals moltes vegades no sap a les quals es té dret o, fins i tot, es desconeix com aplicar-les.

Un segon risc està vinculat amb els coneixements fiscals, quan no s’és expert. Podent-se arribar a deduir alguna cosa al que no es té dret, realitzar alguna incorrecció formal, etcètera, que donaria lloc a una revisió de la declaració. A més, també pot suposar que s’acabi sent sancionats amb una multa de certa quantia.

Campanya RENDA 2017 – No confirmar l’esborrany sense repassar-ho
Tagged on: