Subvencions destinades a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

 

En el BOIB del 28/04/2018 es publica l’aprovació de la convocatòria per concedir ajudes públiques destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals.

Termini de sol•licitud: Fins al 5 d’octubre 2018
Els diferents programes objecto d’ajuda són:

Programa I. Promoció de la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals.

Quanties:

 • 4.000 € per cada home incorporat com a soci que no pertanyi a cap dels col•lectius esmentats als apartats següents.
 • 5.000 € per cada home jove fins a 30 anys incorporat com a soci.
 • 6.000 € per cada persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col•lectius següents:
  • Dones.
  • Homes de 45 o més anys.
  • Persones en situació d’atur de llarga durada. S’entén que s’està en situació d’atur de llarga durada quan s’ha
   romàs en aquesta situació durant almenys un any.
 • 8.000 € per cada persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia.
 • 10.000 € per cada persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia.
 • Si la persona que s’incorpora com a sòcia és víctima de violència de gènere, les quanties indicades s’incrementaran en 500 €.

 

Programa II. Subvenció de les quotes de la Seguretat Social de les persones perceptores de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic i s’incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives o en societats laborals

Quanties:
Es calcula a partir dels següents percentatges de les quotes als règims de la Seguretat Social que s’indiquen:

 • Si la persona sòcia treballadora o de treball causa alta en el règim corresponent de la Seguretat Social com a treballador autònom, se subvenciona el 50 % de la quota, calculada sobre la base mínima de cotització.
 • Si la persona sòcia treballadora o de treball causa alta en un altre Règim de la Seguretat Social, el 100 % de l’aportació del treballador o treballadora en les cotitzacions al règim corresponent.

 

Programa III. Inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions

Inversions subvencionables:

 • Les despeses de desenvolupament i implantació de pàgines web. Per poder ser objecte de subvenció el contingut de les pàgines web es referirà exclusivament a l’activitat professional o empresarial que la persona sol•licitant exerceix en les *Illes *Balears.
 • La implantació de programari de gestió. Podran ser objecte de subvenció les despeses d’adquisició, implantació i parametrització de sistemes informàtics de gestió amb funcionalitats que es refereixin exclusivament a l’activitat professional o empresarial que la persona sol•licitant exerceix en les *Illes *Balears.

Quanties:
50 % del cost subvencionable sense que en cap cas puguin superar els límits següents:

 • Desenvolupament i implantació de pàgines web, se subvenciona el 50 % de la despesa (IVA exclòs) amb un màxim de 2.000 € d’ajuda per pàgina desenvolupada i implantada.
 • Implantació de programari de gestió: se subvenciona el 50 % de la despesa (IVA exclòs) amb un màxim d’1.000 € d’ajuda per a cada programari implantat.

Es consideren despeses subvencionables els que responguin, sens dubte, a la naturalesa de l’activitat objecto de la subvenció i es realitzin en el termini d’execució fixat a l’apartat quart, punt 1, d’aquesta convocatòria. A aquest efecte, es considerarà com a despesa satisfeta el que s’hagi pagat efectivament fins al 31 d’octubre de 2018.

Subvencions destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals
Tagged on: