Convocatòria de subvencions destinades a associacions de la illa d'Eivissa - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

OBJECTE

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment de l’associacionisme a la illa d’Eivissa així com l’ajuda al funcionament i manteniment de les associacions que compleixin els requisits establerts.

MODALITAT DE LES AJUDES, ACTIVITATS SUBVENCIONABLES I FINALITATS

S’estableixen cinc línies d’ajudes per a despeses realitzades entre l’1 d’octubre de 2016 i 30 de setembre de 2018, amb la corresponent consignació pressupostària per a cadascuna:

Línia 1: Ajudes per a associacions de veïns de la illa d’Eivissa.

 • Sublínia 1: Per a l’organització i la celebració de festes patronals i activitats de temps lliure, així com altres actes lúdics. Així mateix, són subvencionables les despeses de funcionament i manteniment de les associacions i gestoria. L’import màxim per entitat o associació és de 7.000 €.
 • Sublínia 2: Per a la realització de projectes relacionats amb l’ús de la informàtica: xarxes socials, gestió interna, màrqueting, web, etc. L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.
 • Sublínia 3: Adquisició de béns inventariables: equips informàtics: ordinadors, impressores, material necessari per a esdeveniments, etc. L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.

Línia 2: Ajudes per a associacions d’immigrants a la illa d’Eivissa.

 • Sublínia 1: Per a la realització de festes i plans específics d’activitats que fomentin la integració en la societat de la illa. Així mateix, són subvencionables les despeses de funcionament i manteniment de les associacions i gestoria. Així mateix, són subvencionables les despeses de funcionament i manteniment de les associacions i gestoria. L’import màxim per entitat o associació és de 7.000 €.
 • Sublínia 2: Per a la realització de projectes relacionats amb l’ús de la informàtica. (xarxes socials, gestió interna, màrqueting, web, etc). L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.
 • Sublínia 3: Adquisició de béns inventariables: equips informàtics: ordinadors, impressores, material necessari per a esdeveniments, etc. L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.

Línia 3: Ajudes per a cases regionals a la illa d’Eivissa.

 • Sublínia 1: Per a les activitats d’intercanvi cultural, organització d’esdeveniments i programes i projectes, activitats dirigides a la divulgació de les tradicions i la cultura de les associacions i el manteniment de les seus de les cases regionals a la illa. . Així mateix, són subvencionables les despeses de funcionament i manteniment de les associacions i gestoria. L’import màxim per entitat o associació és de 7.000 €.
 • Sublínia 2: Per a la realització de projectes relacionats amb l’ús de la informàtica. (xarxes socials, gestió interna, màrqueting, web, etc). L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.
 • Sublínia 3: Adquisició de béns inventariables: equips informàtics: ordinadors, impressores, material necessari per a esdeveniments, etc. L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.

Línia 4: Ajudes per a associacions de voluntaris sense ànim de lucre.

 • Sublínia 1: Per a la col•laboració en activitats que promoguin la participació ciutadana a la illa d’Eivissa en el foment i la promoció de la solidaritat, el civisme, la prevenció de conflictes, la defensa de la igualtat, la integració o el foment d’una illa sostenible. Així mateix, són subvencionables les despeses de funcionament i manteniment de les associacions i gestoria. L’import màxim per entitat o associació és de 7.000 €.
 • Sublínia 2: Per a la realització de projectes relacionats amb l’ús de la informàtica. (xarxes socials, gestió interna, màrqueting, web, etc). L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.
 • Sublínia 3: Adquisició de béns inventariables: equips informàtics: ordinadors, impressores, material necessari per a esdeveniments, etc. L’import màxim per entitat o associació és de 2.000 €.

Línia 5: Ajudes per a associacions sense ànim de lucre no incloses en les altres línies d’aquesta convocatòria.

L’import màxim per entitat o associació és de 2.500 €. Cap subvenció podrà superar, en cap cas, el percentatge màxim del 100 % de la despesa subvencionable.

BENEFICIARIS

Les associacions, sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir com a finalitat el desenvolupament de les activitats previstes.

b) Estar legalment constituïda i adaptada a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

c) Estar inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears i/o en altres Registres d’administracions públiques, quan correspongui.

d) Tenir àmbit d’actuació a la illa d’Eivissa.

i) Tenir capacitat jurídica i d’obrar.

f) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell Insular d’Eivissa, al moment de dictar-ne la proposta de resolució definitiva de la convocatòria.

PRESENTACIÓ DE LES SOL•LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol•licituds és de quinze dies hàbils, a explicar a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB. A data 14.06.2016 segueix pendent, per la qual cosa informarem als interessats del dia de publicació.

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de la illa d’Eivissa
Tagged on: