Període voluntari de pago dels tributs municipals a Formentera - 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Per 2018 el termini d’ingrés voluntari, sense recàrrec, dels tributs municipals que es detallen a continuació serà de l’1 d’Agost a l’1 d’octubre de 2018, tots dos inclosos:
• Impost sobre béns de naturalesa rústica.
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
• Impost sobre activitats econòmiques.
• Taxa de recollida i transport de residus urbans, entrada de vehicles (guals) i reserva d’aparcament, ocupació de via pública i taxa de bicis.

Es poden realitzar els pagaments a través dels bancs i caixes amb la condició d’entitat de crèdit col•laboradora, Internet, o directament en les oficines de recaptació.

Els suggerim que ens consultin qualsevol dubte que sobre aquest tema se’ls pugui presentar.

Període voluntari de pago dels tributs municipals a Formentera – 2018
Tagged on: