Calendari laboral Juliol 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

25-07-2018: Sant Jaume. Diada de Formentera: Només a l’illa de Formentera.

Calendari contribuent Juliol 2018

De l’1 al 20 juliol:
•Retencions treball, professionals, capital mobiliari i immobiliari.
•IVA.
•Pagaments fraccionats IRPF.
•Declaració operacions intracomunitàries.

De l’1 al 25 de juliol:
•Impost de societats.

De l’1 al 30 de juliol:
•Registro Mercantil: Dipòsit de comptes anuals, certificació i memòria de Societats.

Calendari d’obertura autoritzada establiments comercials Juliol 2018
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

Diumenge, 8 de juliol.

Agenda amb l’assessoria Juliol 2018

Lliurar de l’1 al 10 de juliol de 2018:
•Factures emeses i rebudes juny 2018.
•Documentació bancs juny 2018.
•Altres documents comptables juny 2018.
•I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament.

Lliurar màxim abans del 22 de juliol 2018:
•Les modificacions de nòmines del mes corrent.
•Faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
•Parts d’alta/baixa per malaltia i accident del mes corrent.

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col•locaran a l’àrea de clients de la Web.

Calendari laboral Juliol 2018