Loteria compartida i la fiscalitat dels premis - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Els premis de Loteries i Apostes de l’Estat inferiors a 2.500 euros, es poden cobrar en els diferents punts de venda, però per als premis superiors a aquesta quantitat, cal acudir a un Banc per iniciar el procés que té implicacions fiscals.

Un dècim de Loteria de Nadal o de qualsevol sorteig, és un document al portador, no té titularitat més que la qui el té en el seu poder. Per això és important que quan un dècim és compartit guardem, previ al sorteig, algun tipus de prova o acord d’això (nombre i quantitat jugada).

Si amb posterioritat el dècim resulta premiat amb algun premi, a l’hora de cobrar-lo, és concloent que vagin a cobrar el premi tots els afortunats; i és important identificar tots els que juguen i la quantitat per la qual ho fan, perquè Loteries i Apostes de l’Estat liquidi a cadascun exactament la seva part corresponent. Mai ha de cobrar-lo una persona sola i després repartir-ho, ja que en aquest cas, en rebre íntegrament aquesta quantitat es considerarà com una donació i estarà subjecte a l’impost que regula les mateixes.

L’impost que tenen els premis de Loteria és una retenció del 20% per a totes les quantitats que superin els 2.500 euros, i és la pròpia Loteries i Apostes de l’Estat qui s’encarrega d’ingressar el percentatge corresponent a Hisenda i lliurar a cada un dels que han compartit el dècim la quantitat que els correspon, de manera que aquesta ja estarà lliure d’impostos, no caldrà incloure-ho en la declaració de la renda i l’Agència Tributària tindrà constància de l’impost que correspon a cada cotitular.

L’impost s’exigeix de forma independent respecte de cada dècim de Loteria, i no a l’import que correspon a cada persona cotitular per aquest dècim, de manera que encara que la quantitat que toqui a cada un sigui inferior als 2.500 euros però el premi total si el supera, s’ha de liquidar l’impost corresponent.

Recordeu que en un matrimoni en règim de guanys si a un dels cònjuges li toca la loteria, el premi tindrà caràcter de guanys, és a dir, que serà de tots dos.

Loteria compartida i la fiscalitat dels premis
Tagged on: