Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica situades en els territoris no peninsulars - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Objecte:

Constitueix l’objecte de la present ordre l’establiment de les bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes destinades a projectes d’inversió en instal•lacions de producció d’energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica en els territoris no peninsulars, cofinançades amb fons Comunitaris FEDER, inclosos en l’Eix 4 d’Economia Baixa en Carboni, del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) per al període 2014-2020.

Àmbit material i geogràfic:

1. L’àmbit material d’aplicació d’aquesta ordre de bases es circumscriu a les activitats de construcció i posada en marxa d’instal•lacions de generació d’energia elèctrica a partir de tecnologies eòlica i fotovoltaica, amb els límits de potència instal•lada que, si escau, s’estableixin en les corresponents convocatòries.

2. L’àmbit geogràfic dels projectes que optin als ajuts que es concedeixin a l’empara de les presents bases és el dels territoris no peninsulars.

Àmbit temporal:

L’àmbit temporal de vigència d’aquesta ordre serà des del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, els ajuts concedits es seguiran regint per ella i per les corresponents convocatòries dictades a l’empara de la mateixa, fins a la finalització i tancament dels corresponents expedients.

Tipus d’actuacions objecte dels ajuts:

1. Podran ser objecte dels ajuts els projectes d’inversió en instal•lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia eòlica i fotovoltaica situades en els territoris no peninsulars.

2. No poden ser objecte de les ajudes els següents projectes d’inversió, sense perjudici que les convocatòries puguin establir restriccions addicionals:

a) Projectes la data d’inici de la seva execució sigui anterior a la data de registre de la sol•licitud de l’ajut, de manera que es garanteixi l’efecte incentivador de la mateixa.

A aquests efectes, es considerarà com a data d’inici de l’execució del projecte d’inversió a la data més primerenca d’aquestes dues: (1) la data del contracte d’execució de l’obra o (2) la data del primer compromís en ferm per al demanat d’equips o altre compromís que faci irreversible la inversió.

Els treballs preparatoris per a l’obtenció de permisos i la realització d’estudis previs de viabilitat no influiran en la determinació de la data d’inici de l’execució del projecte d’inversió.

b) Els que hagin percebut altres ajudes que s’atorguin per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions públiques o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.

Beneficiaris:

1. Podran obtenir la condició de beneficiari les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les presents bases i amb el que regula la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric en relació amb els productors d’energia elèctrica.

2. No podran obtenir la condició de beneficiari:

a) Les persones jurídiques en qui concorri algunes de les circumstàncies que prohibeixen l’accés a aquesta condició, recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b) Les persones jurídiques que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent com a conseqüència d’una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut al beneficiari il•legal i incompatible amb el mercat comú.
c) Les persones jurídiques que siguin considerades com a empreses en crisi segons el definit en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01).

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica situades en els territoris no peninsulars
Tagged on: