Mesures fiscals 2019 a ITPAJD a favor de l'arrendament d'habitatge - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, modalitat transmissions patrimonials oneroses, per als contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent a què es refereix l’article 2 de la LAU, arrendament que recau sobre una edificació habitable la destinació primordial és satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Mesures fiscals 2019 a ITPAJD a favor de l’arrendament d’habitatge
Tagged on: