Subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Beneficiaris:

Les següents petites i mitjanes empreses constituïdes legalment: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial

Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal•lacions en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tinguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears .

Les persones físiques que tinguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que portin a terme les instal•lacions en els habitatges o instal•lacions que s’ubiquin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Objecte:

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d’ajudes per al foment de les instal•lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials.

Així mateix, seran subvencionables les instal•lacions microeólicas de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques.

També serà objecte d’aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d’acumulació de ions de liti que s’incorporin a instal•lacions fotovoltaiques o microeólicas. No serà objecte d’aquesta convocatòria subvencionar sistemes d’acumulació per a instal•lacions fotovoltaiques existents.

Termini de presentació de sol•licituds:

El termini per presentar les sol•licituds finalitzarà el 23/03/2019 o fins al possible esgotament, en aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials
Tagged on: