Subvencions per a fomentar la infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones jurídiques de dret privat constituïdes vàlidament que estiguin donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE).

Objecte:

Ajudes per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Termini de presentació de sol•licituds:

El termini per presentar les sol•licituds finalitzarà el 28/03/2019 o fins al possible esgotament, en aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Subvencions per a fomentar la infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics
Tagged on: