NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS EN FUNDACIONS I ASSOCIACIONS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Les fundacions i associacions són subjectes obligats al compliment de la normativa per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme , encara que no amb caràcter ordinari, sinó que disposen d’un règim especial que els exigeix un menor comès en el compliment d’aquesta normativa.

Aquest règim especial fa que únicament es requereixi als òrgans de govern de les fundacions i associacions que vetllin perquè aquestes no siguin utilitzades per al blanqueig de capitals o per a canalitzar qualsevol tipus de bé per a persones o entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes. Per a això s’haurà d’identificar a totes aquelles persones (titular real) que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos de la fundació o associació.

Més concretament, l’article 42.2 del Reglament estableix que tota fundació o associació identificarà i comprovarà la identitat d’aquelles persones, físiques o jurídiques, que aportin a títol gratuït fons o recursos per import igual o superior a 100 euros.

També, tota fundació i associació haurà de conservar durant un termini no inferior a deu 10 anys (article 25 de la Llei 10/2010) aquells registres amb la identificació de totes les persones que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos. Aquests registres hauran d’estar a la disposició de l’òrgan de govern de la fundació o associació, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.

Les mesures, que el Reglament estableix que han d’aplicar les fundacions i associacions:

– Implementar procediments per a garantir la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i d’altres llocs de responsabilitat de l’entitat.
– Aplicar procediments per a assegurar el coneixement de les seves contraparts, incloent la seva adequada trajectòria professional i l’honorabilitat de les persones responsables de la seva gestió.
– Aplicar sistemes adequats, en funció del risc, de control de l’efectiva execució de les seves activitats i de l’aplicació dels fons conforme a el que es preveu.
– Conservar durant deu anys els documents o registres que acreditin l’aplicació dels fons en els diferents projectes.
– Informar el Servei Executiu de la Comissió dels fets que puguin constituir indici o prova de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.
– Col·laborar amb la Comissió i amb els seus òrgans de suport de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 de la Llei 10/2010.
L’incompliment de les obligacions establertes en la normativa per a la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme es considera una falta greu (article 52.3.b de la Llei 10/2010), la qual cosa implica sancions l’import mínim de les quals ascendeix a 60.000 euros (article 57.1.a de la Llei 10/2010) per al subjecte obligat i d’un mínim de 3.000 a un màxim de 5.000.000 d’euros per a aquelles persones que exerceixin càrrecs d’administració o direcció per ser responsables de la infracció.

Sobre la base de la Llei, les mesures hauran de guardar proporció amb la naturalesa i la grandària de les entitats obligades ja que no totes les organitzacions sense ànim de lucre presenten un risc elevat, i algunes poden presentar un risc reduït o fins i tot nul. Això es coneix com aplicar un enfocament basat en el risc.

La Legislació, a més, estableix clarament els qui són els encarregats de vetllar per l’aplicació d’aquesta normativa:

Per a Fundacions: el Protectorat i Patronat de les Fundacions, així com el personal amb responsabilitats en la gestió d’aquestes.
Per a Associacions: l’òrgan de Govern o Assemblea General, els membres de l’òrgan de representació que gestioni els interessos de l’associació i l’organisme encarregat de verificar la seva constitució.
A aquests encarregats, denominats organismes de control, és als quals correspon legalment la supervisió de l’efectiu compliment per fundacions i associacions de les seves obligacions, que hauran de quedar integrades en les seves polítiques generals i controlat el seu efectiu compliment.

Per això, recomanem a aquelles fundacions i associacions que no s’hagin adaptat a la normativa de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme al fet que adoptin els procediments descrits anteriorment per a evitar possibles sancions.

NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS EN FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *