Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni Exercici 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Li recordem que el termini per a la presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni Exercici 2018, finalitza el pròxim dia 30 de Juny. Per a la realització d’aquestes declaracions haurà de facilitar-nos la següent documentació:

· Fotocòpies D.N.I. i N.I.F. Declarant i cònjuge, en vigor per a poder tramitar dades fiscals.
· Fotocòpia del Llibre de Família i D.N.I. fills majors de 14 anys.
· Fotocòpia D.N.I. dels ascendents o descendents al seu càrrec i que convisquin amb Vostè. Ingressos que posseeixin.
· Certificats de Saldos mitjans i Interessos Bancaris.
· Rebuts de Contribució Urbana i Rústica, o Escriptures de Propietat.
· Llibres d’Activitats Comercials o Industrials, o mòduls de l’activitat, si escau.
· Inversions empresarials. Subvencions rebudes
· Adquisicions i/o transmissions, per qualsevol titulo, d’Immobles, Terrenys, etc.
· Ingressos i Despeses d’Arrendaments, Préstecs Hipotecaris.
· Certificats del Treball Personal o Pensions (Jubilació, Viduïtat, Invalidesa, etc.), quotes col·legials i Sindicals. Retribucions en espècie. Empleats de Llar. Pensions a l’estranger.
· Certificat de percepcions o cobraments per Incapacitat Laboral Transitòria (I.L.T.).
· Cobraments anticipats i/o deducció maternitat.
· Certificat de percepcions per Desocupació o Ajuda Familiar. Capitalització desocupació. Indemnitzacions.
· Participació en Societats: Valoració i Dividends.
· Certificats d’Obligacions, Bons, Deute Públic, Lletres del Tresor, Fons d’Inversió, Accions,
· Assegurances de vida, Plans de Jubilació.
· Pensions per separació matrimonial i/o manutenció per fills. Sentència judicial.
· Percepció de Subvencions de qualsevol tipus.
· Percepció d’ajudes per lloguer habitatge i/o pla renove vehicles (PIVE).
· Premis o guanys obtinguts per loteries i jocs d’atzar incloses les apostes per internet.
· Deduccions familiars / cobraments anticipats percebuts.
· Quantitats percebudes per anul·lació de la clausula sòl.

A l’efecte de DEDUCCIONS: Plans de Pensions, donatius, existència en la família d’ascendents o descendents, Invidents o Minusvàlids que convisquin amb Vostè (certificat de la comunitat autònoma), despeses d’adquisició de llibres de text, despeses aprenentatge idiomes estrangers, lloguer
habitatge habitual, despeses estudis universitaris de fills fora de l’illa de residència habitual, despeses relatives als fills menors de sis anys per motius de conciliació, entre altres.

Li preguem es posi en contacte amb nosaltres per a sol·licitar qualsevol informació addicional o aclariment.

Per a efectuar la declaració pot sol·licitar cita prèvia telefònica, o passant per les nostres oficines, i li preguem aportació tota la documentació ABANS DEL DIA 10 DE JUNY, i podrem oferir-li una millor atenció.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni Exercici 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *