AJUDES DESTINADES A PROMOURE ACTUACIONS D'INVERSIÓ PER A la MODERNITZACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL PER A l'ANY 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

OBJECTE
Concedir ajudes destinades a la promoció d’actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l’ampliació, millora o modernització dels ja existents.
Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’octubre de 2019, tots dos inclusivament

INVERSIONS O DESPESES SUBVENCIONABLES ELS SEGÜENTS:

a) Adquisició i instal·lació de lluminàries més eficients energèticament per a substituir les existents en fàbriques de producció, magatzems i similars. Dins d’aquesta inversió es contemplarà la substitució dels circuits d’alimentació als receptors nous a instal·lar, així com els quadres o subcuadros exclusius per a aquests circuits.
En cap cas es consideren subvencionables instal·lacions elèctriques d’enllaç o les destinades a altres receptors que no siguin d’il·luminació.
b) Adquisició i instal·lació d’implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l’empresa. Com poden ser detectors de presència, temporitzadors, sistemes de regulació automàtica de control i
similars.
c) Adquisició i instal·lació de sistemes de millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips i similars.
d) Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial més eficients energèticament per a substituir les existents en fàbriques de producció, magatzems i similars. En cap cas se subvencionarà la instal·lació de sistemes destinats a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.
Dins d’aquesta inversió sí que es contemplarà la substitució dels sistemes d’alimentació energètica als sistemes indicats anteriorment. En cap cas es consideren subvencionables instal·lacions elèctriques d’enllaç i altres sistemes d’alimentació energètica destinades a altres receptors que no siguin els del sistema de fred i calor.
e) Projectes i documentació tècnica de les actuacions executades indicades en els punts anteriors.

Queden excloses de subvenció les adquisicions d’actius que no es facin d’acord amb els requisits d’aquesta Resolució, així com les que no vagin acompanyades de la documentació a la qual es refereix l’apartat vuitè, i, en particular, queden expressament excloses les inversions següents:
a) La compra de béns d’equip usats.
b) Millora de l’envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines, i també la substitució de les cobertes.
c) La compra d’eines.
d) Les finances, inversions financeres i similars.
e) Els treballs realitzats pel sol·licitant de l’ajuda.
f) L’adquisició d’empreses o societats, o de part d’aquestes.

No es consideren despeses subvencionables:
a) Els impostos, les taxes i els tributs.
b) Les adquisicions mitjançant arrendament financer.
c) Els desplaçaments, la manutenció i les dietes de personal.
d) Les nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de l’empresa

BENEFICIARIS I REQUISITS
PIMES de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comerç i Indústria.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS
FI 01/07/2019 o fins que s’esgoti la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

QUANTIA DE LES AJUDES
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50% de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 25.000 euros per beneficiari.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
S’ha de garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i a dos anys per a la resta de béns.
Les inversions objecte de les ajudes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de gener de2019 i l’1 d’octubre de 2019 (tots dos inclosos).
El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l’1 d’octubre de 2019 o en la data que s’estableixi en la Resolució.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor).
Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el núm. de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.
Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol·licitud d’aquestes ajudes.

AJUDES DESTINADES A PROMOURE ACTUACIONS D’INVERSIÓ PER A la MODERNITZACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL PER A l’ANY 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.