MESURES FISCALS URGENTS PER A RESPONDRE A l'IMPACTE DEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del RD-Llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Les condicions de l’ajornament seran les següents:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.
Detall dels deutes ajornables:
b) Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.
f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

MESURES FISCALS URGENTS PER A RESPONDRE A l’IMPACTE DEL COVID-19