PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES SANITÀRIES PER A LIMITAR LA PROPAGACIÓ I EL CONTAGI DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (BOIB 25/3/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Sense perjudici de les mesures que aprovi el Govern d’Espanya en relació amb les seves competències, en la comunitat autònoma de les Illes Balears seran aplicable les mesures incloses en el Protocol de mesures preventives sanitàries per a limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en el sector de la construcció.
Es tracta de mesures preventives de caràcter sanitari a adoptar per part de les empreses i dels treballadors, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives en relació amb els professionals i tècnics que intervenen en les obres.

Vigència: Aquesta Ordre serà aplicable des de la seva publicació en Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins que finalitzi el període de l’estat d’alarma, incloses les seves pròrrogues.

Disposa del document íntegre adjuntat abaix:
BOIB 25-03-2020

PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES SANITÀRIES PER A LIMITAR LA PROPAGACIÓ I EL CONTAGI DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (BOIB 25/3/2020)