AJUDES DESTINADES A LA IMPLANTACIÓ D'EINES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) I PROCESSOS BASATS EN TIC PER A LA MILLORA DE LES PIMES - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

OBJECTE

Ajudes destinades a promoure la implantació d’eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (d’ara endavant, TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Aquests bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears.

Les subvencions es divideixen en dos programes i cada beneficiari només podrà sol·licitar un:

  1. Programa I: implantació o millora de Pàgina web i / o comerç electrònic, (que ha d’estar optimitzat per a Search Engine Optimization (SEU) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME pugui actualitzar i modificar la informació quan ho consideri oportú.

  1. Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Softwares de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Els costos subvencionables, respecte dels Programes I i II són els següents:

a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny de l’aplicació.

b) Formació per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.

c) La utilització de mòduls en el núvol previ assessoria i configuració durant el primer any d’utilització.

BENEFICIARIS I REQUISITS

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre que, a més de dur a terme l’activitat que fomenti la concessió de la subvenció, que tinguin seu social en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

QUANTIA DE LES AJUDES

Programa I: 5.000,00 euros de subvenció per a cada projecte.

Programa II: 10.000,00 euros de subvenció per a cada projecte.

En tots dos casos, s’ha d’entendre que és a compte de l’entitat beneficiària la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat subvencionada, i s’ha de revocar, en el seu cas, la subvenció concedida només per l’import que excedeixi del cost total final de l’activitat d’acord amb la justificació aportada per l’entitat beneficiària.

En cap cas, l’import de la subvenció concedida no pot ser d’una quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l’activitat objecte de subvenció.

TRAMITACIÓ DE DE SOL·LICITUDS

Fins a 16 dies després de la finalització de l’Estat d’Alarma.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza en la data que s’estableixi en la Resolució de concessió.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor).

Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el núm. de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.

Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol·licitud d’aquestes ajudes.

AJUDES DESTINADES A LA IMPLANTACIÓ D’EINES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) I PROCESSOS BASATS EN TIC PER A LA MILLORA DE LES PIMES