NOVES MESURES FISCALS COVID-19 (BOE de 22/04/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Pel que a el àmbit tributari es refereix es recullen les següents mesures:

 

IMPOST DE SOCIETATS

 

Opció extraordinària per la modalitat de pagament fraccionat l’import del qual es determina en funció de la base imposable

Per a contribuents del IS que no haguessin optat per ella mitjançant la declaració censal (model 036) durant el mes de febrer de 2020 i que en ser inhàbil l’últim dia de l’esmentat mes es va poder exercitar fins al 2 de març, per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural.

 

 1. Contribuents el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir d’1 de gener de 2020 amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019

 

Aquesta opció podran exercitar-la, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a aquest període, mitjançant la presentació dins del termini ampliat fins al 20 de maig de 2020.

 

 1. Contribuents el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir d’1 de gener de 2020 i que en els 12 mesos anteriors el seu import net de la xifra de negocis hagi estat superior a 600.000 euros i inferior a 6.000.000 d’euros

 

Se’ls permet també, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a aquest període, optar per l’aplicació de la citada modalitat de pagament fraccionat, en el segon pagament fraccionat que haurà d’efectuar-se en els 20 primers dies naturals del mes d’octubre de 2020.

 

Singularitats:

1a El pagament efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 és deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats.

2a Aquesta opció no és aplicables als grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 

 1. Renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 i limitació dels seus efectes temporals

Es permet, presentar el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2020, el termini de presentació del qual s’ha estès fins al dia 20 de maig, calculat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa, la qual cosa comporta la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva per a l’any 2020, sense que aquesta opció s’hagi de mantenir en els tres anys següents.

 

 1. Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva

En cas de no renunciar al mètode d’estimació objectiva per a la determinació del rendiment net, s’adapta, per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva, el càlcul dels pagaments fraccionats, establint-se que de la quantitat a ingressar en funció de les dades-basi , no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

1.- Tipus impositius

 

Tipus impositiu aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19 … 0%,des del 23 d’abril i fins al 31 de juliol de 2020, aplicable a les e ntregasde béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en el Annex del RDL 15/2020

El requisit és que els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social de l’art. 20. Tres de la LIVA

En factura es documentaran com a operacions exemptes.

 

Tipus impositiu dels llibres, revistes i periòdics digitals, es redueix al 4%

 

2.- Efectes de la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació

Es precisa que la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació, que tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials establerts en l’IVA o en el IGIC.

 

3.- Càlcul de la quota trimestral del règim simplificat d’IVA
Igual que en el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, per al càlcul de l’ingrés a compte l’any 2020, dels qui estan acollits al règim especial simplificat de l’IVA i desenvolupin activitats econòmiques de l’annex II de l’Ordre HAC/1164/2019, no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

 

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

 

 1. Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries dels Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020

S’estableix que les referències temporals efectuades als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 en el article 33 del Reial decret llei 8/2020 i en les disposicions addicionals octava i novena del Reial decret llei 11/2020, s’entendran realitzades al dia 30 de maig de 2020.

 

 1. No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament amb cobertura per compte de l’Estat
  S’arbitra la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris resultants d’una autoliquidació a l’obtenció del finançament a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, exigint-se per a això determinats requisits.

 

L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comporta l’inici del període executiu en finalitzar el termini establert en l’article 62.1 de la LGT.
El que es disposa anteriorment serà aplicable a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals conclogui entre el 20 d’abril de 2020 i el 30 de maig de 2020.

 

En el cas de deutes tributaris derivats de declaracions-liquidacions i autoliquidacions que haguessin estat objecte de presentació amb anterioritat al 23 d’abril de 2020, respecte de les quals ja s’hagués iniciat el període executiu, es consideraran en període voluntari d’ingrés quan es donin conjuntament les determinades circumstàncies:

 

Aportar a l’Administració Tributària en el termini màxim de 5 dies a comptar des de 24 d’abril de 2020, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament, incloent l’import i els deutes tributaris objecte d’aquesta.

Compliment de els següents requisits:

   • Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l’import dels deutes esmentats.
   • Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del finançament

L’incompliment d’algun dels requisits anteriors determinarà l’inici o la continuació de les actuacions recaptatòries en període executiu des de la data en què aquest període es va iniciar.

NOVES MESURES FISCALS COVID-19 (BOE de 22/04/2020)