EIVISSA REPRESA ACTIVITATS FASE 1 - COMERÇ MINORISTA, SERVEIS, HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS . (BOE 9/05/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

EIVISSA i la resta d’illes de les Balears es suma a Formentera a la FASE 1 de represa d’activitats. Mitjançant la publicació en el BOE de l’ordre ministerial que regula la reobertura d’establiments de comerç minorista, hostaleria, establiments d’allotjament turístic i determinats serveis ( perruqueries i centres d’estètica, serveis d’arranjaments i reparacions, i similars) i que estan en vigor des d’avui 11 de maig.

 

 

 

PREGUEM POSAR-SE EN CONTACTE AMB L’ASSESSORIA EN CAS DE REPRENDRE L’ACTIVITAT, PER A EFECTUAR LES COMUNICACIONS PERTINENTS, ESPECIALMENT EN EL CAS DE DISPOSAR DE TREBALLADORS AFECTATS PER ERTE.

 

Resulta de màxima importància contactar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa, que serà qui donarà les instruccions, formació i informació detallada i específica per a cada establiment i activitat., com a professionals responsables de prestar aquest servei.

 

 

RESUM per activitats afectades:

 

 

Contacte social en grups reduïts:

 1. S’autoritzen les reunions de fins a un màxim de deu persones. Aquest límit no s’aplicarà a persones convivents.
 2. Durant aquests contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de dos metres o establint mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria.

 

Ús de vehicles privats: Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a un conductor i a un ocupant, que haurà d’anar en la part posterior del vehicle. Les persones que resideixin el mateix habitatge podran compartir un mateix vehicle

 

Sempre que sigui possible es fomentarà la continuïtat del teletreball i activitat a distància.

 

Mitjançant cita prèvia es podran reprendre les activitats de concessionaris d’automoció, ITV, centres de jardineria i vivers de plantes, sigui com fos la seva superfície.

 

COMERCIO DETALLISTA I SERVEIS (perruqueries i centres d’estètica, serveis d’arranjaments i reparacions, i similars):

 

 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats
 2. a) Que es redueixi al trenta per cent l’aforament total en els locals comercials. Els establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. S’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
 3. b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

 

Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.

 

Els Ajuntaments podran procedir a la seva reobertura els mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que es garanteixi la no manipulació dels productes per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat ambulant per a de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.

 

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

 

 1. Realitzaran, almenys dues vegades al dia, sent una d’elles obligatòriament al final d’aquest, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a poms de portes, taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, i carros i cistelles, així com aixetes i altres elements de similars característiques.
 2. Després de cada neteja els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans o ús de gels hidroalcohólicos. Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.
 3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
 4. Es revisarà, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de les condícies en els establiments i locals comercials minoristes.
 5. En el cas de la venda automàtica, màquines de «vending», bugaderies autoservei i activitats similars, el titular de les mateixes haurà d’assegurar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa.
 6. Tots els establiments i locals, així com els mercats ambulants, hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal en els quals poder dipositar mocadors i un altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.
 7. En els establiments comercials en els quals hi hagi ascensor o muntacàrregues es limitarà el seu ús al mínim imprescindible, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
 8. No s’utilitzaran les condícies dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que resultés estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

 

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic.

 

S’estableixen tota una bateria de mesures que aconsellem posar en marxa a través del Servei de prevenció de riscos laborals que té contractat l’empresa.

 

Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establiments i locals i en els mercats ambulants:

 

 1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 2. Els establiments i locals, així com els mercats ambulants hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals sigui possible l’atenció individualitzada de més d’un client al mateix temps, que no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat.
 3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats, en l’entrada del local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús, sent recomanada la posada a la disposició d’aquests dispensadors també en els voltants dels mercats ambulants.
 4. En els establiments i locals comercials, així com els mercats ambulants, que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o mercat, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
 5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.
 6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients.

 

* Mesures en matèria d’aforament:

 1. Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.
 2. S’hauran d’establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d’incloure als propis treballadors.
 3. L’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de modificar-se, quan sigui necessari, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides.
 4. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
 5. En els establiments que disposin d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan l’accés a les instal·lacions, els lectors de «tiquets» i targetes d’empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d’arribada i sortida escalonada dels empleats a i des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l’accés a botiga o els vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d’obertura.

 

* HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 

 1. S’autoritza la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

Terrassa: tot espai no cobert o que estant cobert està envoltat d’un màxim de 2 parets, murs o paraments.

 1. En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.
 2. S’autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració de fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses:

 1. a) Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
 2. b) Es prioritzarà la utilització de mantelerías d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d’evitar-se l’ús de la mateixa mantelería o salvamanteles amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis.
 3. c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats, en tot cas en l’entrada de l’establiment o local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 4. d) Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datáfono després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix.
 5. e) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 6. f) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantelería, entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 7. g) S’eliminaran productes d’autoservei com a tovalloneres, palilleros, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
 8. h) L’ocupació màxima de les condícies pels clients serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

 

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador.

 

S’estableixen tota una bateria de mesures que aconsellem posar en marxa a través del Servei de prevenció de riscos laborals que té contractat l’empresa.

 

HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS

 

Als serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allotjaments turístics se’ls aplicarà amb caràcter general el que s’estableix en el punt anterior.

Exclusivament per als clients allotjats, es prestarà servei de restauració i qualsevol altre servei que resulti necessari per a la correcta prestació del servei d’allotjament. Aquests serveis no es prestaran en les zones comunes de l’hotel o allotjament turístic, que romandran tancades.

La prestació d’aquests serveis haurà d’observar les mesures i instruccions sanitàries de protecció i de distància de seguretat interpersonal.

No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l’ús d’hostalatge de l’hotel o de l’allotjament turístic.

Aquelles zones que no estiguin en ús haurà de comptar amb una clara identificació d’accés restringit o clausurades totalment.

 

Mesures d’higiene i/o prevenció exigibles als hotels i allotjaments turístics:

 1. a) Hauran d’existir cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene a observar en relació amb la prevenció de contagis.
 2. b) En les zones de recepció o consergeria haurà de garantir-se la deguda separació de dos metres entre treballadors i amb els clients. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s’hauran d’utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquells punts d’atenció al client on es prevegin aglomeracions o cues puntuals es marcaran en el sòl els espais de manera que es respectin la distància mínima de dos metres entre persones.
 3. c) Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes després de la seva manipulació pel client o entre treballadors i es disposarà gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.
 4. d) Per a les unitats d’allotjament es disposarà d’un procediment documentat de neteja, d’acord amb les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments, en cas d’oferir-se aquests serveis, i el condicionament d’habitacions o habitatges després de la sortida del client i on es concreti per a cada element a netejar en una unitat d’allotjament, l’ordre en el qual s’haurà de fer, i el material i el producte químic a utilitzar, l’equip de protecció adequat al nivell de risc a emprar en cada tasca, i processament del material i producte de neteja després del seu ús.
 5. e) Prèvia obertura de l’establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions, incloent zones de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les i habitatges. Es netejaran i desinfectaran almenys cada dues hores durant els seus corresponents períodes d’ús tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents persones, com ara botoneras d’ascensors o màquines, passamans d’escales, tiradors de portes, timbres, aixetes de lavabos compartits
 6. f) L’ocupació màxima de les condícies pels clients serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

 

* Mesures d’higiene i/o prevenció per als clients.

 1. a) Haurà de garantir-se en tot moment que el client estigui informat sobre les condicions restrictives que li apliquessin en l’ús de les instal·lacions. Es garantirà que el client coneix, abans de la confirmació de la reserva i durant la seva estada en l’allotjament (en format escrit i en idioma comprensible pel client), les normes especials que regiran en l’establiment.
 2. b) L’hotel o allotjament turístic haurà de posar a la disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats, en tot cas en l’entrada de l’hotel o allotjament turístic, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

 

ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I NATURALESA

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d’un màxim de fins a deu persones, per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent.

Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.

Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, les zones comunes de la qual hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona de recepció i, en el seu cas, condícies i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la rentada de mans i/o gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats.

L’ocupació màxima de les condícies pels clients serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s’hauran d’utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. L’equipament necessari per a facilitar l’activitat es desinfectarà d’acord amb les mesures higienicosanitàries establertes després de cada ús pel client.

EIVISSA REPRESA ACTIVITATS FASE 1 – COMERÇ MINORISTA, SERVEIS, HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS . (BOE 9/05/2020)