FORMENTERA - AIXECAMENT DE L'EFECTE SUSPENSIU DE LES OBRES QUE ES VAN VEURE AFECTADES PER L'ESTAT D'ALARMA - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

S’aixeca l’efecte suspensiu de les obres que es van veure afectades l’estat d’alarma.

Es PERMET l’inici de les obres que compten amb títol habilitant amb anterioritat a l’executivitat de l’estat d’alarma, sempre que el citat títol habilitant no hagi caducat actualment i estigui en vigor, però les obres no s’havien iniciat.

Es RECORDA, l’obligat compliment de l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, modificat per l’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, de la qual per la importància intrínseca i extrínseca de la matèria, es transcriu a continuació el seu article únic, inclosa la modificació:

1. S’estableix la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en els quals en l’immoble en el qual hagin d’executar-se es trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, i que, a causa de la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball un unes altres, puguin tenir interferència con l’activitat d’execució de l’obra, o con el moviment de treballadors o trasllat de materials.

2. S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres referides en l’apartat anterior en les quals, per la mena d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges un altres zones delimitades de l’edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre duren les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:

a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.

b) L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries

3. També exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

4. En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

Es també haurà d’estar a l’establert a l’establert amb caràcter general a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President del Ibassal, de 4 de maig de 2020, per la qual s’aproven protocols d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19 (BOIB extraordinari núm. 72, de 5 de maig de 2020) i en particular, a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President del Ibassal, de 6 de maig de 2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, en el sector de la construcció (BOIB núm. 74 de 6 de maig de 2020).

FORMENTERA – AIXECAMENT DE L’EFECTE SUSPENSIU DE LES OBRES QUE ES VAN VEURE AFECTADES PER L’ESTAT D’ALARMA