FORMENTERA - RESTRICCIÓ DELS HORARIS RESTAURANTS, BARS, CAFETERIES AMB O SENSE AUTORITZACIÓ D'ACTIVITAT MUSICAL / AMENIZACIÓ I SIMILARS, BINGOS, SALAS DE JOC, CINEMES, TEATRES, CAFÈS TEATRE , DISCOTEQUES, SALAS DE FESTA, SALAS DE BALL, CAFÈS CONCERT I SALONS RECREATIUS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’horari d’obertura a què es refereix l’article 19 de l’Ordenança reguladora d’horaris, amenizació i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm. 17, de 26 gener de 2018), es veurà, com a mínim, afectada durant la vigència de l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’estat i posteriors pròrrogues.

ES LIMITA, a conseqüència de l’anterior, durant el temps de la FASE I i fins a les 01.00 hores, l’horari d’aquests establiments, amb la finalitat d’evitar contagis, garantir la seguretat de les persones i contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris.

FORMENTERA – RESTRICCIÓ DELS HORARIS RESTAURANTS, BARS, CAFETERIES AMB O SENSE AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT MUSICAL / AMENIZACIÓ I SIMILARS, BINGOS, SALAS DE JOC, CINEMES, TEATRES, CAFÈS TEATRE , DISCOTEQUES, SALAS DE FESTA, SALAS DE BALL, CAFÈS CONCERT I SALONS RECREATIUS