EIVISSA – SECTOR COMERÇ- FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS DE LA FASE 1 (BOE 16/05/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent, en el cas de superar aquest límit, fitar l’espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que compleixin tots els requisits següents:

  1. a) Que es redueixi al trenta per cent l’aforament total en els locals comercials. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
  2. b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
  3. c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.

 

En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seva reobertura al públic sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats o fitin la mateixa a aquest llindar, i comptin amb accés directe i independent des de la via pública.

El que es disposa, a excepció de les mesures de seguretat i higiene, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic, els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d’exposició i venda fins a 400 metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats o altres diferents.

Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui com fos la seva superfície útil d’exposició i venda.

Igualment, podran procedir a la seva reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, a excepció d’aquelles que es trobin situades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de la via pública.

Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.

Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seva reobertura els mercats ambulants que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual podent alternativament procedir-se a l’augment de la superfície habilitada per a l’exercici d’aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.»

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic.

  1. Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.
  2. Els establiments i locals hauran d’establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d’incloure als propis treballadors.
  3. L’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de modificar-se, quan sigui necessari, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d’aglomeracions.
  4. Els establiments i locals comercials que tinguin una superfície d’exposició i venda al públic superior a 400 metres quadrats que procedeixin a la seva reobertura conforme al que es disposa (fitant la seva superfície per sota d’aquest llindar), podran utilitzar marques, balises, cartelleria o senyalització per a garantir el manteniment de la distància interpersonal de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i gestió de les persones a l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració. En cas necessari, aquests establiments podran habilitar una zona d’espera a l’interior d’aquests, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene.
  5. En els establiments i locals comercials que disposin d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan l’accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes d’empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d’arribada i sortida escalonada dels empleats a i des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l’accés a botiga o els vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d’obertura.»

Mesures per a les accions comercials o de promoció

Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d’aforament, o comprometin la resta de mesures establertes en aquesta ordre, havent d’adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari.

EIVISSA – SECTOR COMERÇ- FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS DE LA FASE 1 (BOE 16/05/2020)