IMPORTANT PER A LES EMPRESES. LA PLANIFICACIÓ TRESORERIA-COVID19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Davant aquesta situació la necessitat de generar i mantenir el circulant suficient haurà de prioritzar-se enfront de la rendibilitat.

 

Per això és fonamental que l’empresa sigui capaç de neutralitzar els efectes de la situació actual, de cara a fer front als pagaments i als cobraments.

 

 

Per a tenir una bona previsió de la tresoreria és important realitzar una projecció que detall fins quantes setmanes pot fer front el negoci amb els recursos de què disposa i amb pautes d’actuació per a eventualitats com aquesta.

 

El càlcul de la liquiditat és fàcil:

Tresoreria inicial + Cobraments – Pagaments = Tresoreria final

 

Pautes a considerar:

 

  • Cobraments a clients:

Revisar els clients pendents de cobrament.

Estudiar la possibilitat d’escurçar terminis de cobrament, potser oferint a clients descomptes per pagaments anticipats.

Agilitar i facilitar el mitjà de cobrament, mitjançant protocols eficients de facturació.
Buscar opcions de finançament bancari com per exemple descomptar els efectes comercials dels clients, a través de l’operació de descompte comercial, o bestretes de les factures de venda, a través de l’operació de factoring.

  • Pagaments a proveïdors:

Possibilitat d’iniciar les negociacions amb els proveïdors per a fraccionar els pagaments. Gestionar els pagaments de la manera eficient a partir de pagarés o confirming.

Disposar d’existències reduïdes en els magatzems segons la necessitat de consum actual.

 

  • Pagaments de subministraments:

A partir de l’Estat d’Alarma, s’han restringit els talls d’aigua, llum i electricitat per als col·lectius més vulnerables. Hi ha iniciatives per part de companyies que permeten la flexibilització dels pagaments mitjançant el fraccionament.

 

  • Pagament d’impostos:

Portar una correcta planificació fiscal d’acord amb el calendari d’impostos, i de les possibilitats d’ajornament existents.

Hi ha entitats bancàries que ofereixen un préstec a curt termini destinat a finançar els impostos derivats de l’activitat empresarial.

 

  • Pagament de préstecs:

Negociar amb les entitats financeres una novació de les condicions (períodes de carència, allargar terminis, sol·licitar ajornaments del pagament del principal i els interessos en curs, etc.)

.

  • Pagament per lloguers:

Revisar el procediment entre les parts per a arribar a un acord per a la modulació d’aquest pagament i facilita la continuïtat de l’activitat comercial.

  • Noves inversions:

Estudiar les inversions i centrar-se en les inajornables. Revisar tots els compromisos i paralitzar tot allò que no tingui un impacte directe a curt termini.

 

  • Finançament:

Conèixer les fonts més adequades i preveure la necessitat de finançament amb suficient antelació (Línies d’avals, l’Institut de Crèdit Oficial-ICO, ISBA S.G.R)

És important comptar amb una projecció de la tresoreria actualitzada, mínim setmanalment amb visió trimestral, per a poder saber i avaluar la situació i prendre les mesures necessàries per a fer front als pagaments. Des de SERRA MAYANS ASSESSORS, podem ajudar-te en el millor enfocament per a la teva empresa en aquest sentit.

IMPORTANT PER A LES EMPRESES. LA PLANIFICACIÓ TRESORERIA-COVID19