Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat residents a Formentera per l'any 2017 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Podran sol•licitar les subvencions regulades en aquesta convocatòria :

– Les persones majors residents a Formentera que tinguin 65 anys o més al moment de presentar la sol•licitud.
– Les persones amb una discapacitat física, psíquica i/o sensorial reconeguda, igual o superior al 33%, residents a Formentera.
– Les persones discapacitades institucionalitzades fora de Formentera sempre que el grup familiar, estigui empadronat a Formentera. En aquests casos i a l’efecte del còmput de la renda per càpita de la unitat econòmica de convivència, es considerarà que s’inclou la persona discapacitada.

Per poder accedir a aquestes ajudes, els ingressos econòmics del beneficiari no poden superar 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI 707,60 euros mensuals / 9.906,40 euros anuals).

Només s’atorgarà subvenció a aquells sol•licitants que acreditin una renda per càpita de la unitat econòmica de convivència inferior a 880,00 euros mensuals, amb excepcions. A l’efecte d’aquesta convocatòria s’entén per unitat econòmica de convivència el grup familiar que habiti l’habitatge quan entre els components del grup hi hagi un vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, un vincle per consanguinitat, adopció o afinitat fins al tercer grau. El grau de parentiu s’explicarà a partir de la persona beneficiària de la prestació.

Seran objecte de subvenció els conceptes i les activitats que es detallen a continuació i s’hagin dut a terme en el període comprès entre l’1/06/2016 i el 31/05/2017.

El Consell Insular de Formentera subvencionarà el 65% del cost únicament dels conceptes i activitats que a continuació es relacionen, sempre que hi hagi crèdit, i amb un màxim segons diferents conceptes subvencionables.

Les subvencions seran incompatibles amb qualsevol altra sol•licitada pel mateix concepte a una altra institució.

Les sol•licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant escrit dirigit a la Presidència del Consell Insular de Formentera presentat en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), segons model oficial.

El termini per a la presentació de les sol•licituds és fins al dia 1 de juny de 2017.

Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat residents a Formentera per l’any 2017
Tagged on: