Subvencions per fomentar els autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions (BOIB 4/7/2017) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

1. Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d’ajudes per al foment de la mobilitat urbana sostenible, amb incidència al parc automobilístic de autotaxis elèctrics purs, elèctrics endollables, alimentats amb GLP o GNC i de baixes
emissions.

2. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques de dret privat que estiguin donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i siguin, a més, titulars d’una llicència de autotaxi expedida al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Actuacions i despeses subvencionables
Es podrà rebre ajuda per a l’adquisició i/o transformació de autotaxis alimentats amb GNC, GLP, elèctrics (purs o endollables) o de baixes emissions:

a) Adquisició de autotaxis nous amb emissions inferiors o iguals a 80 g CO2/km i 60 mg NOx/km.

b) Transformació de autotaxis per ser alimentats amb GLP o GNC o adquisició de autotaxis nous amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km.

c) Adquisició de autotaxis nous elèctrics purs o híbrids endollables.

Les actuacions objecte de la sol•licitud s’executaran i pagaran dins del període que va des de l’1 de gener de 2016 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior al 30 de novembre de 2017.

L’IVA serà subvencionable sempre que el beneficiari no ho pugui recuperar o compensar.

No es considerarà subvencionable la compra de vehicles mitjançant lísing, renting ni cap altra fórmula d’arrendament financer en la qual els béns no siguin propietat del beneficiari. No obstant això, no hi ha inconvenient en què la bateria es llogui, sempre que el beneficiari efectivament compri el vehicle i, per tant, sigui de la seva propietat.

4. Termini de presentació de sol•licituds
El termini per presentar les sol•licituds serà de tres mesos a partir del cinquè dia des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (fi 9/10/2017)

5. Quantia de les ajudes
La quantia individual per a cada actuació de les quals s’esmenten a l’apartat 4 d’aquesta Resolució del cost subvencionable serà la següent:

a) Adquisició de autotaxis amb emissions inferiors o iguals a 80 g CO2/km i 60mg NOx/km: 1.500 € per vehicle.

b) Transformació de autotaxis per ser alimentats amb GLP o GNC, o vehicles nous amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km: 800 € per vehicle.

c) Adquisició de autotaxis nous elèctrics purs o híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km: 6.000 € per vehicle.

La subvenció màxima per beneficiari no podrà ser superior a 6.000 €.

En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d’actuació, l’import de les subvencions que estableix aquesta Resolució no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l’activitat subvencionada.

6. Pagament i justificació d’activitats
El pagament de la subvenció aprovada únicament s’efectuarà una vegada que s’hagi dictat la corresponent resolució i que s’hagi justificat suficientment la realització de l’activitat.

*Justificant de pagament. Els justificants s’acreditaran d’alguna de les següents maneres:
. Fotocòpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurarà: la data de la transferència, l’import que es transferirà, la identificació del concepte de transferència a fi que quedi identificat el pagament de la factura, com també les dades de l’ordenant i del destinatari, que coincidiran amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura respectivament.
2º. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyat de l’extracte bancari del beneficiari de l’ajuda en què aparegui el càrrec d’aquest xec o pagaré.

No obstant això, per als pagaments inferiors a 500 € serà suficient justificant el rebut de pagament signat pel proveïdor. No s’admetran factures justificatives inferiors a 100 € (IVA inclòs).

Subvencions per fomentar els autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions (BOIB 4/7/2017)
Tagged on: