Bases reguladores de la conessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de la industria espanyola en el marc de creixement empresarial - BOE 2/8/2017 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Finalitat de les ajudes.
La finalitat d’aquestes ajudes és impulsar el creixement de la indústria espanyola, a través de les empreses industrials amb fabricació a Espanya.
Àmbit geogràfic.
1. Les activitats objecto d’ajuda podran realitzar-se en la totalitat del territori nacional.
2. Cada convocatòria de subvencions regularà l’àmbit geogràfic d’aplicació d’aquesta ajuda.
Empreses beneficiàries i els seus requisits.
les PIMES, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) que, desenvolupen o van a desenvolupar una activitat industrial productiva sempre que el seu objecte social es refereixi a activitats enquadrades en la Secció C – Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)

Les empreses beneficiàries hauran de complir els següents requisits:
a) Tenir la condició de PIME.
b) Dedicar-se al desenvolupament d’activitats industrials.
c) Tenir dins del seu objecte social el desenvolupament d’activitats de les indicades en les divisions 10 a 32 inclusivament del CNAE-2009.
d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
i) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat

Activitat objecto d’ajuda i durada.
1. L’ajuda en espècie serà la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiària, l’elaboració d’un pla d’assessorament temàtic, així com el seguiment del pla. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries, i comptarà amb 50 hores d’assessorament individualitzat.

2. L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:
a) Diagnòstic previ de la situació de partida de l’empresa i una anàlisi interna de l’organització i del negoci.
b) Pla d’Assessorament personalitzat.
c) Seguiment i avaluació del Pla d’Assessorament.
d) Visites necessàries a les instal•lacions de la indústria beneficiària (2 en la fase de diagnòstic i 2 en l’assessorament temàtic).

Modalitat d’ajuda, dotació i pagament.
1. L’empresa beneficiària disposarà de 50 hores d’assessorament, consistent en 20 hores de diagnòstic, 20 hores d’assessorament temàtic i 10 hores de seguiment.
2. El preu del servei objecto d’ajuda és de sis mil quatre-cents noranta-set euros amb vint-i-nou cèntims d’euro (6.497,29 €) per empresa industrial beneficiària, impostos inclosos.
3. La Fundació EOI concedirà una subvenció sota la modalitat d’ajuda en espècie fins a una quantia de cinc mil cinc-cents vint-i-dos euros amb setanta cèntims d’euro (5.522,70 €), impostos inclosos, per empresa industrial beneficiària, que completi el procés d’assessorament permès (50 hores).
4. Cada empresa beneficiària, contribuirà amb una quantia de nou-cents setanta-quatre euros amb cinquanta i nou cèntims d’euro (974,59 €), impostos inclosos.
5. L’empresa beneficiària abonarà l’import que li correspon, mitjançant transferència bancària al compte indicat per la Fundació en la convocatòria, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l’emissió de la factura. L’emissió de la factura es realitzarà a la finalització de l’assessorament.

Presentació de sol•licituds.
1. Les sol•licituds es dirigiran a la Fundació EOI
2. La sol•licitud s’emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI utilitzant per a això els mitjans disponibles en http://www.eoi.es, a través de la qual haurà d’emplenar-se el formulari de sol•licitud i adjuntar els documents requerits. Els documents requerits hauran de ser emesos per l’Organisme oficial competent o, si escau, signats mitjançant certificat digital vàlid, segons s’especifiqui a la seu electrònica de la Fundació EOI.
3. El termini per a la presentació de sol•licituds serà com a màxim de dos mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Bases reguladores de la conessió d’ajudes dirigides a impulsar el creixement de la industria espanyola en el marc de creixement empresarial – BOE 2/8/2017
Tagged on: