Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora dels horaris d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives - AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

A l’efecte d’aquesta ordenança es consideren els següents grups de locals o activitats.

I. Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs.
II. Bars Musicals (bar amb llicència de música) i anàlegs.
III. Bingos, Salons de Joc, Cinemes, Teatres, Cafès Teatre i anàlegs.
IV. Discoteques, Sales Festa i de Ball, Cafès concert i anàlegs.
V. Salons Recreatius.

L’horari d’obertura i tancament dels establiments públics i activitats recreatives serà el que es reflecteix en la següent taula:

En els períodes compresos entre l’1 d’abril al 31 d’octubre i el 15 de desembre al 31 de gener:
Grup. Tipus d’establiment: Obertura – Tancament
I. Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs: 08:00 – 03:00
II. Bars Musicals (bar amb llicència de música) i similars: 12:00 – 04:00
III. Bingos. Salons de Joc, Cinemes, Teatres, Cafè – teatres i anàlegs: 12:00 – 04:00
IV. Discoteques, Sales de Festa, Sales de Ball, Cafès concert i anàlegs: 16:00 – 06:00
V. Salons recreatius: 10:30 – 03:00

En els períodes compresos entre l’1 de novembre al 14 de desembre i l’1 de febrer al 31 de març l’horari de tancament es reduirà en mitja hora, excepte els divendres, dissabtes i vespres de festes que es regiran per l’horari establert a l’apartat

S’exceptuen les Sales de Bingo, que no alterarà el seu horari de tancament.

L’obertura es refereix a l’horari a partir del com està permès obrir i iniciar l’activitat. El Tancament es refereix a l’horari a partir del com l’activitat de l’establiment ha d’haver cessat completament. A partir de l’hora de tancament establerta, cessarà tota amenització musical, joc o actuació en el local i no se serviran més consumicions. Tampoc es permetrà l’entrada de més persones i s’encendran totes les llums del local per facilitar el seu desallotjament.
Excepcions.

Aquells establiments en els quals concorrin vàries i diferents llicències d’activitat i sempre que aquestes activitats no puguin ser separades físicament uneixis d’unes altres, i per tant objecte d’obertura i tancament de forma individualitzada en funció de l’activitat, adoptaran com a horari d’obertura el més restrictiu dels establerts per a les diferents activitats i com a horari de tancament, el més restrictiu dels establiments per a les diferents activitats.

Per als locals del Grup I Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs, només i excepcionalment per a aquells establiments que habitualment serveixen desdejunis, i no realitzen cap altra activitat no enquadrada en aquest grup L es permet l’avançament de 2 hores de l’horari d’obertura, prèvia sol•licitud dels titulars d’aquests establiments a l’Ajuntament, havent de realitzar aquest servei sense cap tipus d’activitat o amenització musical.

No podran optar a aquest permís cap establiment que tingui expedients en curs per qualsevol incompliment de les Ordenances Municipals. Aquesta autorització serà per a un any.

En els locals del Grup IV Discoteques, Sales de Festa, Sales de Ball, Cafès concerto i anàlegs, en el cas d’organització de gales juvenils, es permetrà la realització de l’activitat fins a les 24:00 hores en festius i vespres de festius, amb les limitacions d’admissió, consum i servei de begudes establerts per a menors. En aquests casos hauran de transcórrer almenys 1 hora des de la conclusió de la gala juvenil a l’inici normal de l’activitat, dins de l’horari permès.

Per als locals del Grup I Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs, només i excepcionalment per a aquells establiments que habitualment serveixin sopars més enllà de les 02:00 hores, i no realitzin cap altra activitat no enquadrada en aquest grup I es permet el retard d’una hora i mitja (1,5 hores) de l’horari de tancament, prèvia sol•licitud dels titulars d’aquests establiments a l’Ajuntament, havent de realitzar aquest servei sense cap tipus d’activitat o amenització musical. No podran optar a aquest permís cap establiment que tingui expedient en curs per qualsevol incompliment de les Ordenances Municipals. Aquesta autorització serà per a un any.

Terrasses.

Els locals que comptin amb terrassa pública o privada (qualsevol que sigui el grup de local o activitat) hauran de cessar l’activitat en aquesta terrassa a les 04:00 hores, sense que pugui sobrepassar l’horari establert en la taula.

L’activitat de amenització musical, sigui aquesta en viu i/o per mitjans mecànics o electrònics, així com exhibicions artístiques variades, que es realitzi en la terrasses i o espais oberts vinculades als establiments, així com les realitzades a l’interior d’aquests establiments que transcendeixin a l’exterior mitjançant altaveus o qualssevol altres mitjans electrònics, hauran de cessar a les 24:00 hores no podent iniciar-se abans de les 12:00 hores, sense que pugui sobrepassar l’horari establert en la taula i amb subjecció a la legislació vigent en matèria de sorolls i contaminació acústica.

Execució del tancament.

L’establiment haurà de quedar totalment buit de públic com a màxim mitjana hora després de l’horari de tancament autoritzat.

Altres horaris.

L’horari d’obertura i de tancament o finalització dels altres establiments, espectacles públics i activitats recreatives que, segons la normativa vigent, requereixin autorització administrativa, i no estiguin contemplats en la present ordenança, requerirà d’autorització expressa i específica.

Restriccions.

L’Ajuntament podrà avançar l’horari de tancament, o retardar l’horari d’obertura, d’aquells locals als quals, per infracció a la normativa d’activitats classificades, se’ls hagi assenyalat l’obligació d’adoptar mesures correctores. Aquesta restricció d’horaris, de funcionament es perllongarà fins que s’hagin adaptat aquestes mesures i obtingut informe favorable de l’òrgan competent.

Festes populars.

L’Alcalde podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de festes populars i en les de Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions que s’estableixin en la resolució administrativa corresponent.

Responsabilitat.

De les infraccions a la present ordenança seran responsables solidàriament els titulars de les llicències d’activitat dels locals, els organitzadors o promotors d’espectacles o actuacions que en el mateix tinguin lloc o que es beneficiïn directa o indirectament de la seva realització.

Les infraccions administratives es classifiquen en:

1. Lleus:
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles, en un excés de temps de fins a 30 minuts.
b) L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de temps de fins a 30 minuts.
c) Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com a falta greu o molt greu.

2. Greus:
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles, en un excés de temps de més de 30 minuts i fins a una hora.
b) L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de temps de més de 30 minuts i fins a una hora.
c) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les mateixes hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a lleu.

3. Molt greus:
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles, en un excés de temps de més d’una hora.
b) L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de temps de més d’una hora.
c) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les mateixes hagi estat objecte de sanció, mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a greu.

4. Les infraccions tipificades en la present Ordenança com a lleus prescriuran en el termini de 6 mesos, les tipificades com a greus en el de 2 anys i les tipificades com molt greus en el de 3 anys.

Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

Sancions:

Les sancions per infracció a la següent ordenança podran aplicar-se de forma independent o conjunta i ser de tipus:

1. Econòmic: Multa.
2. Qualitatiu: Tancament, suspensió o retirada llicència, etc.

Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives – AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Tagged on: