Responsabilitat Social Corporativa - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Principis clau de la política de responsabilitat social corporativa de Serra Mayans Assessors

Serra Mayans Assessors té una Responsabilitat, com Organització, tant a nivell intern com extern, independentment de la seva naturalesa. La base d'aquesta són les persones i l'entorn.

Partint d'aquest principi clau, a Serra Mayans Assessors estem convençuts i ens comprometem a seguir els següents criteris:

 • Complir els requisits legals i altres, que afecten el desenvolupament de l'activitat.
 • Suscitar la correcta gestió de recursos naturals, en l'àmbit professional i privat, tant dels empleats com dels nostres clients i proveïdors.
 • Fomentar la cultura local i impulsar-la entre els nostres empleats, clients y el seu entorn.
 • Promoure la formació continuada entre els nostres empleats.
 • Garantir que el tracte amb el personal serà just i respectuós tant amb els drets dels treballadors com amb els drets humans.
 • Fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.
 • Establir i anticipar una planificació amb horaris flexibles que permetin la conciliació entre el treball i la vida privada.
 • Promoure una publicitat responsable és a dir, aquella que compleix amb els principis de legalitat, veracitat, honestedat, lleialtat comercial i dignitat.
 • Garantir la seguretat de la informació.

- Assegurar i donar garantia de professionalitat envers els nostres clients, subscrivint normes de qualitat de certificadores independents i codis deontològics de Col•legis Oficials que vetllin per la salvaguarda i l'observança dels principis ètics i legals del:

- CEIB (Col•legi d'Economistes de les Illes Balears).

- REC (Registre d'Experts Comptables).

- ECIF (Experts en comptabilitat i informació financera.

- Col•legi Gral de Col•legis territorials d'Administradors de Finques.

- Cafbal (Col•legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears).

- Registre de Mediadors d'Assegurances Titulats.

- Certificacions AENOR.

 • Promoure col•laboracions amb entitats públiques i privades entre els nostres clients, independentment de la seva naturalesa.
 • Analitzar la satisfacció dels clients, revisar els objectius plantejats, estudiar el sistema de gestió, establir accions per tal de minimitzar no conformitats i tot això per aconseguir una millora contínua, per a donar cobertura a les necessitats dels membres de l'organització, dels nostres clients, i de l'entorn en general.