EIVISSA - SECTOR RESTAURACIÓ, ALLOTJAMENTS TURÍSTICS, TURISME ACTIU I NATURALESA - CONGRESSOS REUNIONS NEGOCIS - FASE 2. (BOE 24-05-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Després de la publicació en el BOE que Eivissa passa a la fase 2 de desescalada, li resulta d’aplicació, el recollit en el BOE del 16/5/2020, quant a les condicions per al desenvolupament de l’activitat en establiments de restauració, allotjaments turístics, turisme actiu i naturalesa, Congressos i Reunions de negoci

 

Flexibilització de mesures de caràcter social

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el cinquanta per cent del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent persones en espais a l’aire lliure o de cinquanta persones en espais tancats. Durant la celebració de les cerimònies s’hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d’hostaleria i restauració, s’ajustaran al que es preveu

CONDICIONS PER A la PRESTACIÓ DEL SERVEI EN ELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ REOBERTURA DE LOCALS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ PER A CONSUM EN EL LOCAL.

 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d’oci nocturn, sempre que no se superi un quaranta per cent del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents.
 2. El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s’admetrà l’autoservei en barra per part del client. Així mateix, estarà permès l’encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per a portar.
 3. Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per a lliure disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d’emplatats individuals i/o monodosis degudament preservades del contacte amb l’ambient.
 4. La prestació del servei a les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que es preveu en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.
 5. Haurà d’assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei en el local.

En la prestació del servei en els locals d’hostaleria i restauració hauran de respectar-se les següents mesures d’higiene i prevenció:

 1. a) Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s’haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d’acord amb el que es preveu en l’article 6.
 2. b) Es prioritzarà la utilització de mantelerías d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d’evitar-se l’ús de la mateixa mantelería o salvamanteles amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
 3. c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada de l’establiment o local i a la sortida dels banys, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 4. d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 5. e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantelería, entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 6. f) S’eliminaran productes d’autoservei com a tovalloneres, palilleros, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
 7. g) S’establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.
 8. h) L’ús de les condícies pels clients s’ajustarà al que es preveu en l’article 6.5.
 9. i) El personal treballador que realitzi el servei en taula haurà de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi.

 

Condicions per a la reobertura de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics Reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura, sempre que no se superi un terç del seu aforament.

Mesures d’higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics.

 1. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització conforme a l’aforament màxim previst en l’article anterior i d’acord amb les mesures d’higiene, protecció i distància mínima assenyalades.
 2. Aquells espais tancats on es vagin a celebrar esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dues hores abans del seu ús.
 3. Les activitats d’animació o classes grupals hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de vint persones i respectant-se la distància mínima de seguretat entre persones i entre aquests i l’animador o entrenador. En cas contrari, s’hauran d’utilitzar màscares. Les activitats d’animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.
 4. Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes i material utilitzat en les activitats d’animació després de cada ús i es disposarà gel hidroalcohólico o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.
 5. En el cas d’instal·lacions esportives s’aplicaran les mesures d’higiene i prevenció previstes. Així mateix, per a les piscines i spas l’establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d’acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa

Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa, es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint persones.

Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

 1. Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada. A aquest efecte, es procedirà a l’obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.
 2. En tot moment, aquests esdeveniments deuran, complir les obligacions de distància física exigida de dos metres, sense superar en cap cas la xifra de cinquanta assistents, havent de fomentar-se la participació no presencial d’aquells que puguin prestar la seva activitat a distància.
 3. Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre tot assistent a aquests esdeveniments, congressos i seminaris, així com la dels treballadors que prestin els seus serveis en i per a aquests, s’haurà de disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc, assegurant el desenvolupament de tals activitats en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social i la neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions on es desenvolupin les mateixes.
 4. Correspondrà als directors o màxims responsables de les entitats convocants dels actes a què es refereix aquest article acordar de forma motivada l’aplicació del que es disposa…
 5. El que es preveu resulta d’aplicació a la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.
EIVISSA – SECTOR RESTAURACIÓ, ALLOTJAMENTS TURÍSTICS, TURISME ACTIU I NATURALESA – CONGRESSOS REUNIONS NEGOCIS – FASE 2. (BOE 24-05-2020)