Novetats en l’ IRPF de Balears – BOIB 31-12-16

Les novetats introduïdes en l’IRPF d’aquesta Comunitat Autònoma són les següents: 1. Des del 31-12-2016, s’aplica una nova deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge habitual al territori d’aquesta Comunitat Autònoma a favor de determinats col•lectius: * menors de 36 anys, persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, i el pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa. *poden deduir de la quota íntegra autonòmica el 15% dels imports satisfets en el període impositiu, amb un màxim de 300 euros anuals, sempre que es compleixin els següents ...
Leer Más

Modificacions 2017 Impost sobre estades turístiques

La Llei de Pressupostos Generals de la CAIB per a l’any 2017, estableix modificacions per a la determinació del nombre total d’estades i el sistema de renúncia al règim d’estimació objectiva. Concretament, per als establiments acollits al sistema d’estimació objectiva els canvis seran els següents: – Pel 2017 el percentatge del pagament a compte passa a ser del 50% (abans 60%) de la quota que resulti d’aplicar el mòdul anual previst per a cada grup al total de places autoritzades a 01 de gener de la data d’inici de l’activitat. S’elimina el paràgraf relatiu als establiments que iniciïn la seva activitat entre el 01/05 i 31/08 que tenien un percentatge d’ingrés a compte del 45% i els que la iniciïn ...
Leer Más

Ajornament IVA excepció- Permès per autònoms

Com avançàvem en la nostra circular anterior, mitjançant una Ordre publicada ahir per l’Agència Tributària, finalment els autònoms podran seguir ajornant el pagament de fins a 30.000 euros d’IVA, per un màxim de 12 mensualitats. Si la quantitat a ajornar-se és inferior als 30.000 euros, no se’ls sol•licitarà ni tan sols aval o garantia. Tampoc es farà especificar si es tracta d’un IVA cobrat o no. Per contra si la quantitat a ajornar és superior a 30.000 euros, l’autònom sí que haurà de presentar aval i garantia i podrà beneficiar-se d’un ajornament d’un màxim de 36 mesos; havent-se d’acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat pagades ...
Leer Más

Reducció del termini d’enviament de factures a partir de l’1 de gener 2017

El termini per remetre les factures als clients que siguin empresaris o professionals es redueix. A partir de l’1 de gener cal enviar-les abans del dia 16 del mes següent a la data en què s’hagi reportat l’IVA de les operacions facturades. Fins al 31 de desembre de 2016 s’establia el termini d’un mes per enviar la factura al client des de la data de la seva expedició, que havia de ser abans del dia 16 del mes següent a la data de meritació de l’IVA de l’operació. És a dir, fins al 31 de desembre: – Hi havia un termini per expedir la factura, que anava des que es reportava l’IVA del lliurament dels béns o de la prestació ...
Leer Más

Des de l’1 de Gener els comerços poden gestionar la devolució d’IVA a viatgers electrònicament

Es tracta del sistema DIVA implantat per l’Agència Tributària. A través del mateix es digitalitza el segellat de les factures per a la devolució de l’IVA de viatgers, segellat digital que té plena validesa jurídica. El sistema DIVA té, de moment, caràcter voluntari. Per al viatger té l’avantatge que agilitza el procediment de devolució i per al comerciant pot suposar un valor afegit que oferir als seus clients i dóna major seguretat i traçabilitat en tot el procés, ja que els seus documents de reemborsament d’IVA estan disponibles directament en el sistema de l’Administració. A les Duanes els permet fer una millor gestió dels riscos, de tal manera que s’afavoreixi l’ús lícit d’aquest avantatge fiscal. El sistema DIVA es basa ...
Leer Más

Menys possibilitats d’ajornar o fraccionar els pagaments a Hisenda – Aplicable a procediments iniciats a partir d’1 de Gener de 2017

A partir del 1 de gener no s’acceptaran les sol•licituds d’ajornament o fraccionament dels següents deutes: – Els corresponents a obligacions del retenedor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, sense excepcions. És a dir, les retencions i ingressos a compte practicats per un empresari o professional. – Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. És a dir, el pagament de l’IVA no es podrà ajornar tret que pugui acreditar-se que no ha estat cobrat. – Els pagaments fraccionats de l’Impost de societats. – Els que resultin d’haver perdut un recurs o reclamació (en via econòmic-administrativa o contenciós-administrativa) si durant la tramitació del ...
Leer Más

Incompliment del nou Reglament de Protecció de Dades per part de les empreses

El 56 per cent de les empreses espanyoles no ha posat encara en marxa plans per adaptar les seves polítiques de privadesa a la normativa del Reglament General de Protecció de Dades aprovada per la Unió Europea el passat mes d’abril, i això malgrat que el 72 per cent de les companyies espanyoles manifesta estar ben informada sobre la nova normativa i el seu impacte en la gestió de les dades dels seus clients. Un aspecte destacable de la nova normativa europea és l’obligació de anonimizar les dades personals dels clients quan són usats per a la realització de proves del programari. Actualment només el 52 per cent de les empreses reconeix que ho compleix. D’altra banda, el 92 cent ...
Leer Más

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per autoconsumo dirigida a particulars

 AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS FINS Al 30/08/2016 El termini de sol·licitud de subvencions serà fins al 30/8/2016 ( o fins que s’esgoti la partida pressupostària) per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per autoconsumo, que promogudes per les persona físiques o comunitats de propietaris. que siguin titulars del corresponent contracte de subministrament elèctric. Les matèries subvencionables són inversions en noves instal·lacions pel autoconsumo, amb una potència de bec a instal·lar de 3kWp. En el cas d’instal·lar una potència superior només se subvencionaran els primers 3kWp. Les inversions s’hauran d’executar i pagar dins del període que va des de la data de presentació de la sol·licitud segons Registre d’entrada de la mateixa i no podrà ser superior al ...
Leer Más
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad