OBJECTE :

Subvencions per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 segons el RITE, i un mesurador de CO, d’acord amb les recomanacions de la IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis pel COVID-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Aquests sistemes han de permetre complir amb les mesures específiques per a la prestació del servei en els establiments d’entreteniment i restauració

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitjana anual per cada centre de treball.

En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un centre de treball podrà demanar una ajuda per un màxim de 4 centres de treball, els centres de treball s’hauran d’incloure en la mateixa sol·licitud.

Es considera petita empresa, l’empresa que en el moment de la sol·licitud té menys de 50 treballadors i/o treballadores, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros,

Els beneficiaris d’aquestes ajudes han d’exercir en els centres de treball, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques que es detallen a continuació:

– E671 Serveis en restaurants

– E672 Serveis en cafeteries

– E673 Serveis en cafès i bars con i sense menjada

REQUISITS

Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

  1. a) Tenir els seus centres de treball a les Illes Balears.
  2. b) Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.
  3. c) No estar sotmès a cap de les prohibicions per a ser beneficiari de les ajudes que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
  4. d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social.
  5. e) Constar d’alta en el Cens sobre l’impost d’activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria a la data de publicació d’aquesta convocatòria d’ajudes.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

La inversió en compra i/o instal·lació en sistemes de ventilació i purificació d’aire destinats a obtenir un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 segons el RITE, i un mesurador de CO, d’acord amb les recomanacions de la IDAE, amb una inversió mínima de 450 € per centre de treball.

PERÍODE SUBVENCIONABLE:

comprèn des del 30 de juliol de 2020 fins a l’1 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

Aquests sistemes han de permetre complir amb les mesures específiques per a la prestació del servei en els establiments d’entreteniment i restauració determinats per la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears establertes en l’apartat XI.1 de l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada pel COVID-19.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears,.

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la franja assignada.

Només s’admetrà una sol·licitud per entitat. Aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajudes per un màxim de 4 centres de treball d’una mateixa entitat.

Quan s’arribin a les 6.250 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d’aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

comença a partir del 21 de desembre de 2020 i acaba el dia 31 de juliol de 2021 o quan s’hagin arribat a 6.250 sol·licituds.

En aquest últim supòsit es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears una Resolució de la suspensió del termini de sol·licituds.

QUANTIA DE LES AJUDES:

L’import de l’ajuda serà del 100% de la inversió realitzada, amb un màxim de 800 euros per centre de treball.

La inversió ha de ser d’un import mínim de 450 € per centre de treball, d’acord amb el que estableix el punt 4 d’aquesta convocatòria.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

  1. a) Les obligacions establertes en l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions
  2. b) Realitzar entre 30 de juliol de 2020 i 1 de setembre de 2021 una inversió d’almenys 450 € en la compra i/o instal·lació sistemes de ventilació i purificació d’aire destinats a obtenir un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, i un mesurador de CO.
  3. c) Els beneficiaris hauran de tenir a la disposició d’eventuals actuacions de control la següent documentació:

– Informe de vida laboral del codi de compte de cotització, a la data de la sol·licitud.

– Factura, on han de constar les dades següents: Núm. de factura, data, concepte, import elegible, taxes, import total, emissor i destinatari de la factura.

– Document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l’import pagat, el concepte del pagament de tal forma que s’identifiqui est amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura respectivament.

  1. d) Els beneficiaris queden subjectes a les eventuals actuacions de control de la inversió realitzades pel cos d’inspectors de la CAIB.

En cas d’incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional a la inversió no realitzada.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular podrà requerir la documentació necessària per a dur a terme les actuacions de seguiment i de control necessàries per a garantir compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc l’atorgament, així com de les obligacions establertes.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUDES PER LA COMPRA I/O INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D’AIRE PER A REDUIR ELS CONTAGIS PEL COVID-19 PER A CONTENIR LA PROPAGACIÓ D’INFECCIONS CAUSADES PEL COVID (BOIB 17/12/2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad