DISPONIBLE LA LÍNIA D'AVALS DE L'ESTAT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS AFECTADES PEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

La Línia d’Avals del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital està disponible des del dilluns 6 d’abril. Els avals seran gestionats per l’ICO a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; no d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

FINALITAT DE LA LÍNIA D’AVALS

La línia d’avals es crea per a cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament, així com les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament, com ara:

– Pagaments de salaris

– Factures de proveïdors pendents de liquidar

– Lloguers de locals, oficines i instal·lacions

– Despeses de subministraments

– Necessitat de circulant

– Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

– No podran finançar-se amb càrrec a la Línia d’Avals les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

REQUISITS PER A la CONCESSIÓ

Els avals van destinats a empreses que tinguin domicili social a Espanya i que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que:

– Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.

– Les empreses i autònoms no figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.


i
no estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

– Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 31.12.2019 conforme als criteris establerts en l’article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.

TERMINI DE SOL·LICITUD I FINANÇAMENT MÀXIM

Les entitats financeres poden sol·licitar l’aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se per Acord de Consell de Ministres.

En funció del règim aplicable conforme a la normativa de la Unió Europea:

– Per a préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d’euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s’aplicarà el règim de les ajudes de minimis.

– Per a préstecs per sobre de 1,5 milions d’euros, o per a imports inferiors quan no sigui aplicable el règim de minimis, s’aplicaran els requisits establerts en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses.

COBERTURA DE L’AVAL I VIGÈNCIA

El percentatge màxim de cobertura de l’aval és el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions (en el cas d’autònoms i pimes).
Per a la resta d’empreses, que no tinguin la consideració de pime, l’aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.
L’aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l’operació, com ara pagament d’interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació, fins a un màxim de 5 anys.

L’entitat financera té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi del COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

A més, les entitats financeres hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, de menors interessos o major termini, o més finançament, o període de carència del principal, etc.

No es poden retallar les línies de finançament existents i beneficiar-se dels avals. L’entitat financera també assumeix el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.


A partir del 30 d’abril, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors que haguessin esgotat les seves línies, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

DISPONIBLE LA LÍNIA D’AVALS DE L’ESTAT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS AFECTADES PEL COVID-19