EIVISSA - SECTOR COMERÇ - FASE 2. (BOE 24-05-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Després de la publicació en el BOE que Eivissa passa a la fase 2 de desescalada, li resulta d’aplicació, el recollit en el BOE del 16/5/2020, quant a les condicions per al desenvolupament de l’activitat en establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

A.-Condicions per a la reobertura al públic d’establiments i locals comercials detallistes que no tinguin la condició de centres i parcs comercials:

 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que compleixin tots els requisits següents:
 2. a) Que es redueixi al quaranta per cent l’aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
 3. b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

 

 1. El que es disposa en aquesta ordre, a excepció de les mesures de seguretat i higiene, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic, per als productes o seccions esmentats en el citat article.

 

 1. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en l’establiment dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o el seu accés.
 2. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
 3. En el cas dels mercats ambulants que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, que ja haguessin reiniciat la seva activitat conforme al que es disposa en la fase1, o la reiniciïn per decisió de l’Ajuntament corresponent a partir de l’entrada en vigor de la present ordre, es garantirà la limitació a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l’afluència de clients de manera que s’asseguri el manteniment de la distància social de dos metres. Els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació. A l’hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l’Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats en els mateixos per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

B.- Condicions per a la reobertura al públic de centres i parcs comercials.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de centres comercials, així com de parcs comercials, sempre que es garanteixin totes les condicions següents:

 1. a) Que, conforme als aforaments determinats en el Pla d’Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l’aforament total dels mateixos al trenta per cent de les seves zones comunes.
 2. b) Que es limiti al quaranta per cent l’aforament en cadascun dels establiments comercials situats en ells.
 3. c) No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials. El que es preveu en el paràgraf anterior no serà aplicable a l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi en aquestes zones comunes.
 4. d) Queda prohibida la utilització de les zones recreatives com poden ser zones infantils, ludotecas o àrees de descans, havent de romandre tancades.
 5. e) Que es compleixin les mesures d’higiene establertes en aquest capítol per als establiments i locals minoristes

 

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

 1. Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
 2. a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.
 3. b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l’article 6.1.a) i b). Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.

Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

 

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador. Quan en l’establiment o local vagi a romandre més d’un treballador atès el públic, les mesures de neteja s’estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

 1. Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de les condícies en els establiments i locals comercials minoristes.
 2. En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, el titular de les mateixes haurà d’assegurar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa.

Mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic. La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment. En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establiments i locals i en els mercats ambulants a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.

 1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 2. Els establiments i locals, així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals sigui possible l’atenció individualitzada de més d’un client al mateix temps, que no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.
 3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada del local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús, sent recomanada la posada a la disposició d’aquests dispensadors també en els voltants dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
 4. En els establiments i locals comercials, així com els mercats ambulants a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o local o mercat v a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública amb la finalitat d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.
 5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients. Així mateix, no es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova dels clients sense supervisió d’un venedor o treballador que de manera permanent pugui procedir a la seva desinfecció immediata després de la manipulació per part de cada client.
 6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic.

 1. Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.
 2. Per a això, els establiments i locals hauran d’establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d’incloure als propis treballadors.
 3. L’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de modificar-se, quan sigui necessari, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres exigida pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d’aglomeracions.
 4. En els establiments i locals comercials que disposin d’aparcaments propis per als seus treballadors i clients, quan l’accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes de treballadors no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d’arribada i sortida escalonada dels treballadors a i des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l’accés a la botiga o els vestuaris dels treballadors romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d’obertura.

Mesures per a les accions comercials o de promoció.

Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d’aforament, o que comprometin la resta de mesures establertes en aquesta ordre, havent d’adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari.

EIVISSA – SECTOR COMERÇ – FASE 2. (BOE 24-05-2020)