INTERESSOS DE DEMORA EN AJORNAMENTS COVID I A DECLARACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS 2019 (BOE 27-5-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Podem destacar les següents mesures en l’àmbit tributari:

INTERESSOS DE DEMORA AJORNAMENTS DEUTES TRIBUTARIS

En relació a l’ajornament de deutes tributaris que es va establir per a deutes que no superessin els 30.000 euros, aquest ajornament era de 6 mesos, que els seus tres primers mesos amb comportaven interès de demora. Amb la modificació actual s’ha ampliat en 30 dies més l’abans establert. Amb el que d’aquesta manera es podrà sol·licitar un ajornament de fins a 7 mesos amb 4 mesos sense interessos de demora.

COMPTES ANUALS I DECLARACIÓ IMPOST DE SOCIETATS 2019

Terminis de formulació i aprovació de comptes anuals:

S’estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a explicar-se des de l’1 de juny de 2020 i no des de la finalització de l’estat d’alarma.

Addicionalment, es redueix de tres a dos mesos el termini per a aprovar els comptes anuals des de la formulació, amb el que les empreses disposaran abans d’uns comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s’harmonitza aquest termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, de manera que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l’exercici.

Presentació de la declaració de l’Impost de societats per als contribuents que s’ajustin, per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici, al que es disposa en els articles 40 i 41 del RD-llei 8/2020, de 17 de març.

Els contribuents de l’Impost de societats el termini del qual per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici s’ajusti al que es disposa en els articles 40 i 41 del RD-llei presentaran la declaració de l’Impost per al període impositiu corresponent, que es manté fins al 25-07-2020.

No obstant això si a la finalització d’aquest últim termini, els comptes anuals no haguessin estat aprovades, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles. Es determina a aquest efecte el que s’entendrà per comptes anuals disponibles.

En el cas que l’autoliquidació de l’Impost que hagi de resultar conformement als comptes anuals aprovats difereixi de la presentada en el termini ordinari de declaració, els contribuents presentaran una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020.

Aquesta nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària, si d’ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat a retornar inferior a la derivada de l’autoliquidació anterior efectuada. La quantitat a ingressar resultant reportarà interessos de demora.

En els casos en els quals la nova declaració no tingui la consideració de complementària, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació, sense que resulti d’aplicació el que es disposa en l’article 120.3 de la LGT, i en els articles 126 i següents del Reglament General aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, ni es limitin les facultats de l’Administració per a verificar o comprovar la primera i la nova autoliquidació.

En el cas de devolució de quantitats a aquest efecte el termini dels 6 mesos es comptarà a partir de la finalització del termini establert en l’apartat anterior per a la presentació de la nova autoliquidació.

No obstant això, l’anterior, quan de la rectificació resulti una quantitat a retornar a conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior, es reportaran interessos de demora sobre aquesta quantitat des de l’endemà a la finalització del termini voluntari de declaració fins avui que s’ordeni el pagament de la devolució.

Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració, que practicarà, si escau, la liquidació que procedeixi i que en particular, no es derivarà cap efecte preclusiu de les rectificacions.

INTERESSOS DE DEMORA EN AJORNAMENTS COVID I A DECLARACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS 2019 (BOE 27-5-2020)