Resum novetats fiscals al 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

MÒDULS:

– Prorrogats els límits màxims per estar en mòduls: 250.000 €.
– Mateixos mòduls i instruccions que en 2018.
– Nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2019: fins al 30/01/2019.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

– Exempció de les prestacions/retribucions per maternitat/paternitat des 30/12/2018.
– Exempció de 20.000 € en els premis de determinades loteries i apostes.
– El tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de propietat intel•lectual quan el contribuent no sigui l’autor, és el 15%.
– Requisits aplicables a contractes d’assegurances de vida amb mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció la prestació es percebi en forma de renda vitalícia assegurada celebrats a partir de 01/04/2019.

Altres modificacions en el Reglament d’IRPF per a la seva adaptació a la LPGE 2018:

– Càlcul de l’increment de la deducció per maternitat.
– Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
– Obligació de declarar.
– Obligació d’administració de llibres registres.
– Obligació de retenir.

IMPOST SOBRE SOCIETATS:

– Es modifiquen els requisits per a la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, a partir de 05/07/2018.
– Són activitats prioritàries de mecenatge les enumerades a la DA 71 LPGE 2018 i els percentatges i límits de les deduccions s’eleven a 5 punts.
– Es modifiquen criteris de valoració d’elements patrimonials. Amb efectes des de 01/01/2018.
– Règim transitori per integrar a la base imposable els ajustos comptables per aplicació de la Circular 4/2017. Amb efectes des de 01/01/2018.
– Noves normes sobre bons de consum com targetes prepagament de telecomunicacions, cupons de descompte o targetes de regal.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

– S’aplica el tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel•lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.
– S’ajusta l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, al Dret de la Unió Europea.
– Els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, en què el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, estan subjectes a l’IVA en el seu Estat membre d’establiment si no es superen els 10.000 € anuals.
– En els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, els empresaris o professionals no establerts a la Comunitat però registrats a efectes de l’IVA en un Estat membre, poden utilitzar el règim especial aplicable als no establerts en la Comunitat.
– Des del 16/01/2019 i fins al 30/06/2022, es podrà introduir un procediment generalitzat d’inversió del subjecte passiu quan la base imposable de les operacions sigui superior a 17.500 €.
– El sistema del segellat digital TAX FREE (DIVA) és l’únic sistema vàlid a Espanya a partir de 01/01/2019 per a la devolució de l’IVA a viatgers.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI:

– Es prorroga per 2019 el manteniment del gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS:

– Exempció de l’ITP en l’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent, a partir del 19/12/2018.

Resum novetats fiscals al 2019
Tagged on: