Calendari Laboral Agost 2021

CALENDARI LABORAL AGOST 2021 5-8-2021 Mare de Deu dels Neus: En totes les Parròquies dels Municipis d’Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni, Formentera, i en les Parròquies de Sant Joan, Sant Vicent, Santa Eulalia, i Puig donin Valls 10-8-2021 Sant Llorenç: en la Parròquia de Sant Llorenç 24-08-2021 Sant Bartomeu: En la Parròquia de Sant Antoni i en la de Sant Rafel CALENDARI CONTRIBUENT AGOST  2021 CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS  AGOST  2021 (Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2) Diumenge, 15/8/2021 AGENDA AMB L’ASSESSORIA AGOST  2021 Lliurar de l’1 al 10 d’agost 2021 : Factures emeses i rebudes juliol 2021 Documentació bancs juliol 2021 Altres documents comptables juliol 2021 I documentació relativa ...
Leer Más

Impostos municipals Santa Eulalia

TERMINI, PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI: entre el dia 2 d’agost i el dia 5 de novembre de 2021, Els  tributs municipals següents: *TAXES I PREUS PÚBLICS: Servei de recollida d’escombraries, taules i cadires, quioscos, sanejament, caixers automàtics i guals permanents. *IMPOSTOS: Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, IAE empresarial i professional i impost sobre vehicles de tracció mecànica ...
Leer Más

IBI i altres tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2021 (BOIB 14/7/2021)

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats del Consell Insular de Formentera que l’Agència Tributària de les Illes Balears (a la qual correspon la funció recaptatòria) procedirà al cobrament, en període voluntari, de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2021, de l’impost sobre activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa pel servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, de les taxes per entrada de vehicles o carruatges a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe –guals– i reserves de la via pública per a aparcament exclusiu i ocupació de via pública, de la taxa de bicis ...
Leer Más

Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, increment impositiu de les operacions immobiliàries en l’IRPF, ITP, imposat de successions i donacions i en l’impost sobre el patrimoni (BOE 10/07/2021)

Els canvis més rellevants  són: 1. No aplicarà la reducció del 60% del lloguer en l’IRPF si no es va declarar en l’autoliquidació. Abans la reducció del 60% del lloguer d’habitatge a la qual tenia dret el propietari, es podia aplicar encara que no s’hagués inclòs en l’autoliquidació tots els ingressos.  2. Pactes successoris. La Llei de lluita contra el frau fiscal aprovada estableix mantenir el benefici fiscal que suposen els pactes successoris en l’IRPF, però només si l’immoble es transmet cinc anys després de celebrar el pacte successori o de la defunció del causant. D’aquesta manera, si s’embeni cinc anys després només cal tributar per l’Impost de Successions i Donacions i no en l’IRPF. Aquesta mesura és només per ...
Leer Más

Nova Llei Antifrau 11/2021, de 9 de juliol de 2021 (BOE 10/7/2021)

Molt resumidament els punts rellevants en els quals cal aprofundir són: LÍMIT DELS  PAGAMENTS EN EFECTIU: Es redueix, i passa el límit del pagament en efectiu de 2.500€ a 1.000€, en el supòsit d’operacions en el qual intervé un empresari o professional. Serà aplicable també a les operacions concertades amb anterioritat a l’establiment d’aquest nou límit. NOUS RECÀRRECS PER PRESENTACIONS FORA DE TERMINI D’IMPOSTOS Ara el recàrrec serà un percentatge igual a l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard. Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12 mesos des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 15%. Fins a aquesta modificació els recàrrecs eren del ...
Leer Más

Ajudes del Consell Insular d’Eivissa per als titulars de llicències municipals de taxi a l’illa d’Eivissa per a l’adquisició de desfibril·ladors externs semiautomàtics per als seus vehicles auto-taxi (BOIB 10/7/2021)

OBJECTE DE LES AJUDES L’objectiu d’aquestes ajudes és subvencionar la instal·lació de desfibril·ladors externs semiautomàtics, DESA d’ara endavant, a vehicles d’auto-taxi de titulars de llicència municipal que es trobin en possessió de la corresponent habilitació per al seu ús. DESPESES SUBVENCIONABLES Seran despeses subvencionables els destinats a l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics, DESA, amb certificació CE i homologats per ús sanitari que es trobin vinculats a l’explotació d’una autorització de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme, VT, amb residència a l’illa d’Eivissa i en possessió de la corresponent llicència municipal. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES Les ajudes que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió altres ajudes, sense perjudici de l’obligació de les persones beneficiàries de ...
Leer Más

Limitació de l’ús d’efectiu per a determinades operacions econòmiques.Llei de mesures contra el frau (BOE 10/7/2021)

És important tenir present que amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa des del 11/07/2021 es disminueix a 1.000€ l’import màxim que podrà pagar-se en efectiu en les operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional. – No obstant això, quan el pagador sigui una persona física i no actuï en qualitat d’empresari o professional, el citat import serà de 2.500€, i de 10.000€ (abans 15.000€) quan justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya. – En el procediment sancionador es prescindeix del tràmit d’audiència prèvia a la resolució. – El pagament voluntari implica la terminació del procediment amb reducció del 50 per 100 de la sanció. – Aquesta nova reducció s’aplicarà ...
Leer Más

Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) – BOIB 3/7/2021

Objecte: Subvencions per a actuacions lligades a la mobilitat elèctrica: * Programa d’incentius 1 per al foment d’adquisició de vehicles elèctrics * Programa d’incentius 2 per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles Beneficiaris: a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Illes Balears, per les quals ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d’estar donades d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, i que duguin a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, que poden ser menors d’edat, que tinguin domicili a les Illes Balears i no estiguin incloses en el punt ...
Leer Más

Compensacions als transports marítims i aeris de mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears realitzats en 2020

Conforme apareix publicat en el BOE del 25/06/2021 s’ha obert el termini per a sol·licitar la compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destinació en les Illes Balears. Aquest termini que estarà obert durant 30 dies, fins al pròxim 26 de juliol de 2021 pretén la compensació dels costos dels transports realitzats durant l’any 2020. L’import de les compensacions oscil·larà entre un 30 i un 35% del cost del noli d’aquestes mercaderies. En concret: La quantia individual en el transport de mercaderies amb origen a les illes i destinació en altres territoris aconsegueix fins al 35 per 100 sobre la part de cost del noli d’aquestes mercaderies que no superi la mitjana. En el transport de mercaderies amb ...
Leer Más

Calendari Laboral Juliol 2021

CALENDARI LABORAL  Juliol  2021 CALENDARI CONTRIBUENT JULIOL  2021 Fins al 20 de Juliol (2n trimestre) Retencions del treball, professionals, capital mobiliari i immobiliari IVA Pagaments fraccionats IRPF Declaració operacions intracomunitàries Fins al 25 de Julio Impuesto sobre sociedades Fins al 20 de Julio Registro Mercantil, dipòsit de comptes anuals, certificació i memòria societats CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS  JULIOL  2021 (Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2) Diumenge, 4/7/2021- AGENDA AMB L’ASSESSORIA JULIOL  2021 Lliurar de l’1 al 10 de juliol 2021 : Factures emeses i rebudes juny 2021 Documentació bancs juny 2021 Altres documents comptables juny 2021 I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament Lliurar màxim abans de el  22 de ...
Leer Más
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad