Ayudas – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

Beneficiaris: Les següents petites i mitjanes empreses constituïdes legalment: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica situades en els territoris no peninsulars

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica situades en els territoris no peninsulars

Objecte: Constitueix l’objecte de la present ordre l’establiment de les bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes destinades a projectes d’inversió en instal•lacions de producció d’energia elèctrica amb tecnologies eòlica i fotovoltaica en els territoris no