Seguridad Social – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema XARXA) en l’àmbit de la Seguretat Social, estableix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per incorporar-se a aquest Sistema.