MESURES EXIGIBLES A TOTES LES ACTIVITATS. PLA DE MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, UNA VEGADA SUPERADA LA FASE 3 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT (BOIB 20/06/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Important consultar si li són aplicable les mesures específiques aprovades per a determinats sectors d’activitat.

 

 

  1. MESURES GENERALS (DE CAUTELA I PROTECCIÓ)

 

Tots els ciutadans han d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a aquest risc, i han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans

* la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls)

* el manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, i minimitzar els contactes socials diaris per a evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió

* la distància física interpersonal de seguretat; l’ús de màscara quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat

* la preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats

* la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

 

– Així mateix, s’han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19.

 

En qualsevol cas, es pot suspendre qualsevol activitat que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s’estigui desenvolupant.

 

  1. DISTÀNCIA INTERPERSONAL I ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARA

 

– S’ha de complir en tot cas la mesura establerta pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com a mínim, d’un metre i mig o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higiene adequada i etiqueta respiratòria.

 

– L’ús de màscara és obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig, d’acord amb l’article 6 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

 

– A més, és també obligatori l’ús de màscara en els espectacles culturals i esportius que es duguin a terme a l’interior de llocs tancats, com també a l’interior de tots els establiments comercials, per a totes les persones majors de sis anys, excepte en els supòsits previstos en l’article 6.2 del mateix Reial decret llei.

 

  1. MESURES GENERALS EN MATÈRIA DE CONTROL DE L’AFORAMENT EN ELS ESTABLIMENTS, LOCALS I SERVEIS OBERTS Al PÚBLICO

 

– Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’hagin establert expressament condicions de aforoen aquest pla, ni en protocols o normativa específica que li sigui aplicable, no pot superar el 75% de la capacitat autoritzada o

establerta.

 

– No obstant això, el que disposa el paràgraf anterior no és aplicable als establiments comercials d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, serveis mèdics o sanitaris, òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, bugaderies i tintoreries, sense prejudici de la necessitat de complir les mesures generals d’higiene i protecció.

 

– Els aforaments màxims definits en aquest pla per a cada tipologia d’establiment poden ser revisats en funció de l’evolució de la situació epidèmica de la COVID-19 a les Illes Balears.

 

– Els establiments, les instal·lacions i els locals han d’exposar al públic el seu aforament màxim, que ha d’incloure als propis treballadors, i assegurar que aquest aforament i la distància

interpersonal es respecten en el seu interior.

 

– S’ha de procurar que les entrades i sortides de persones en establiments públics es facin amb supervisió i de manera escalonada per a evitar aglomeracions. És obligatori l’ús de màscara mentre es produeixi el moviment de persones dins de recintes tancats, amb l’excepció de la pràctica d’activitat esportiva.

 

– L’organització de la circulació de les persones i la distribució d’espais ha de procurar el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. En tant que sigui possible s’han d’establir itineraris per a dirigir la circulació de clients i usuaris, per a evitar aglomeracions en determinades zones, tant a l’interior com en l’exterior, i prevenir el contacte entre ells. Quan es disposi de dos o més portes, s’ha d’establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida, per a reduir el risc de formació d’aglomeracions.

 

– Quan els establiments o locals disposin d’aparcaments propis, s’ha d’establir un control d’accessos per a un millor seguiment de les normes de capacitat. En tant que sigui possible, les portes que es trobin en el recorregut entre l’aparcament i l’accés a l’establiment o local han de disposar de sistemes automàtics d’obertura o romandre obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d’obertura.

 

– En el seu cas, el personal de seguretat ha de vetllar perquè es respecti la distància interpersonal de seguretat i ha d’evitar la formació de grups nombrosos i d’aglomeracions, prestant especial atenció a les zones d’escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas i zones recreatives.

 

– En cas necessari, es poden utilitzar barreres o sistemes de senyalització equivalents per a un millor control dels accessos i gestió de les persones a l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració.

 

– En qualsevol cas, la senyalització de recorreguts obligatoris i independents, o altres mesures que s’estableixin, s’han de dur a terme tenint en compte el compliment de les condicions d’evacuació exigibles en la normativa aplicable.

 

  1. MESURES PER A PREVENIR EL RISC DE COINCIDÈNCIA MASSIVA DE PERSONES EN L’ÀMBIT LABORAL

 

– Sempre que sigui possible, s’ha de fomentar la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin dur a terme la seva activitat laboral a distància.

 

– No obstant això, les empreses han d’aplicar protocols de reincorporació presencial a l’activitat laboral, sempre d’acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, que han d’incloure mesures i recomanacions sobre l’ús dels equips de protecció adequats al nivell de risc, la descripció de les mesures de seguretat a aplicar, la regulació del retorn al treball amb horari escalonat per al personal, sempre que això

sigui possible, així com la conciliació de la vida laboral i familiar.

 

– A més, i sense perjudici de l’adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres han de fer els ajustos en l’organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, a espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, donada la zona geogràfica de què es tracti, i de conformitat amb el que s’estableix

en els apartats següents.

 

– Cal considerar que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi ha expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides del treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva dels treballadors com l’afluència d’altres persones que sigui previsible o periòdica.

 

– Els ajustos als quals es refereix el paràgraf anterior s’han d’efectuar tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, si escau, el que preveu la normativa laboral i convencional que resulti aplicable.

 

  1. MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES EN TOTES LES ACTIVITATS

 

Amb caràcter general, sense prejudici de les normes o els protocols específics que s’estableixin, seran aplicables en tots els establiments, locals de negoci, instal·lacions i espais d’ús públic, i activitats de caràcter públic les mesures d’higiene i prevenció següents:

 

– Cal assegurar que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó, o gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament un metre i mig, cal assegurar que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal ha d’estar format i informat sobre l’ús correcte dels equips de protecció.

 

– El que disposa el paràgraf anterior és aplicable també a tots els treballadors d’empreses que presten serveis en els centres, les entitats, els locals o els establiments als quals resulta aplicable aquest pla, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.

 

– Els establiments i serveis oberts al públic han de disposar, a l’entrada, de solució hidroalcohólica per a l’ús per part de clients o usuaris.

 

– El fitxatge amb empremta dactilar s’ha de substituir per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’ha de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, i advertir als treballadors d’aquesta mesura.

 

– La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, les entitats, els locals i els establiments s’han de modificar, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig entre els treballadors, i això és responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels centres i

entitats, o de la persona en qui aquests deleguin.

– En les tasques de neteja i desinfecció cal prestar especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com per exemple poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de característiques similars, conforme a les pautes següents:

 

Cal utilitzar desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús d’aquest producte s’han de respectar les indicacions de l’etiqueta.

Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats s’higienitzaran i desinfectaran, amb l’excepció dels quals no siguin reutilitzables,

que es rebutjaran rebutjar de manera segura, i posteriorment es procedirà a la rentada de mans.

Quan existeixin llocs de treball compartits per més d’un treballador, cal realitzar la neteja i la desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

Així mateix, les mesures de neteja i desinfecció, i de distància previstes en aquest pla s’han de complir, en el seu cas, en els vestuaris, les taquilles i els banys dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d’ús comú.

 

– En cas que s’emprin uniformes o roba de treball, cal netejar-los i desinfectar-los regularment, seguint el procediment habitual.

 

– S’han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions, incloent els mitjans de transport, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l’aire. Els sistemes d’aire condicionat en zones tancades (locals, establiments, transport públic i privat) han de garantir que es renova l’aire amb captació de l’exterior, i no es permet l’ús exclusiu de recirculació de l’aire. S’ha d’assegurar un òptim manteniment dels filtres dels sistemes de climatització.

 

– Quan en els centres, les entitats, els locals i els establiments previstos en aquest pla hi hagi ascensor o muntacàrregues, s’utilitzarà de manera preferent les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima d’aquests ha de ser d’una persona, tret que els ocupants siguin convivents, sigui possible garantir la separació d’un metre i mig entre elles, utilitzin màscara tots els ocupants o en els casos de persones que puguin requerir assistència, en què es permet la utilització conjunta.

 

– Quan, d’acord amb el que preveu aquest pla l’ús dels banys, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars estigui permès per a clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima ha de ser d’una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, cas en què també es permet la utilització pel seu acompanyant. Per a banys de més de quatre metres quadrats

que disposin de més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima ha de ser del 50% del nombre de cabines i urinaris que tingui l’estada i s’ha de mantenir durant el seu ús una

distància de seguretat d’un metre i mig. Cal reforçar la neteja i la desinfecció dels banys per a garantir sempre el seu estat de salubritat i higiene, i mantenir un registre de neteges i desinfeccions.

 

– Cal fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, i evitar, en la mesura que sigui possible, l’ús de diners en efectiu. S’ha de netejar i desinfectar el datáfono després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix.

 

– S’ha de disposar de papereres situades en llocs estratègics per a facilitar el seu l’ús, preferiblement amb tapa i pedal, on poder dipositar mocadors de paper i qualsevol altre material d’un sol ús. Les papereres s’han de netejar i desinfectar de manera freqüent i, com a mínim, una vegada al dia. El seu contingut s’ha d’eliminar mitjançant bosses amb tancament hermètic.

 

– Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, se li lliurarà una màscara quirúrgica i se li facilitarà fer la rentada de mans. El treballador ha de ser

aïllat de manera preventiva i cal donar avís a l’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals. Es contactarà també amb un dels números de telèfon dedicats de la comunitat autònoma (902 079 079 o 971 43 70 79), o amb el telèfon del centre de salut del treballador o, en cas d’urgència, amb el 061.

 

– El treballador no es pot reincorporar al seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari i disposi d’un certificat d’aptitud emès per l’àrea mèdica del servei de prevenció a conseqüència del comunicat d’alta mèdica emès pel professional del Servei Públic de Salut o a conseqüència d’altres supòsits. L’empresa ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció necessàries segons el protocol establert a aquest efecte.

 

– El que preveu aquest apartat s’aplicarà sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquest pla per a sectors concrets.

 

– La responsabilitat d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i la intensitat d’ús dels centres, les entitats, els locals i els establiments previstos en aquest pla recau en el titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, en el director de centres i entitats.

 

 

CONTROL DE L’APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN AQUEST PLA

 

Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, així com també la policia local, en l’àmbit de les seves competències, sense perjudici de l’eventual sol·licitud de col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, són els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest pla, mentre que la instrucció dels procediments sancionadors que siguin procedents correspon a les autoritats competents d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

 

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, en coordinació amb les conselleries competents per raó de la matèria, exercirà les funcions d’assessorament i informació, i establirà criteris uniformes perquè les policies locals puguin exercir les

funcions de control del compliment de les mesures previstes en aquest acord. Els criteris adoptats hauran de comunicar-se a la Delegació del Govern a les Illes Balears.

MESURES EXIGIBLES A TOTES LES ACTIVITATS. PLA DE MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, UNA VEGADA SUPERADA LA FASE 3 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT (BOIB 20/06/2020)