1. Objecto
Ajudes a la microempresa, petita i mitja empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives del sector secundari amb l’objectiu de millorar el procés productiu o producte. Les ajudes es destinen a cobrir els interessos d’aquestes operacions financeres, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d’obertura i estudi de l’operació.

2. Actuacions subvencionables
2.1. Són susceptibles de subvenció les despeses de finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari en línia a les actuacions del Pla Estratègic Industrial 2018-2025.
2.2. Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d’estar situats en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.3. Es consideren subvencionables les despeses suportades com a conseqüència del finançament d’inversions formalitzades en el període que va des de 31 d’octubre de 2017 fins a 15 de novembre de 2018.

3. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte en les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitges empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria.

Per acollir-se a aquestes ajudes, les operacions financeres que els sol•licitants formalitzin amb les entitats de crèdit o altres fonts alternatives de finançament, incloses, les finançades amb fons privats, com els fons de titulització, han de disposar necessàriament d’un aval de ISBA, SGR.

4. Presentació de sol•licituds
Les sol•licituds s’han de presentar a l’entitat col•laboradora ISBA, SGR, al moment de formalització de l’aval.

5. Termini de presentació de sol•licituds
El termini per presentar les sol•licituds comprèn des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 15 de novembre del 2018.

6. Import a les ajudes

IMPORT DE LES AJUDES PER CADA 1.000€ PER CADA 1.000€ PER CADA 1.000€
Modalitat del prèstec Bonificació d’interessos Ajuda al cost del aval Ajudes per despeses d’obertura i estudis
3 anys / 0 carència 34,19€ 25,21€ 10,00€
4 anys / 0 carència 43,82€ 31,64€ 10,00€
5 anys / 0 carència 53,21€ 38,13€ 10,00€
5 anys / 1 carència 62,81€ 50,63€ 10,00€
7 anys / 0 carència 71,85€ 51,26€ 10,00€
7 anys / 2 carència 90,77€ 76,26€ 10,00€
Ajudes a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d’operacions de finançament d’inversors – 2018
Tagged on:                         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad