Nova llei d’Industria a Balears – Boib 20/7/2017 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

S’ha publicat la nova llei d’indústria, que estableix el marc regulador de l’exercici de l’activitat industrial a Balears.

Queden compreses en l’àmbit d’aquesta llei totes les activitats industrials que es desenvolupin al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears relacionades amb les activitats industrials.

Així mateix, estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica directament relacionats amb les activitats industrials.
Les disposicions sobre seguretat industrial són aplicables en tot cas a les instal•lacions, els equips, les activitats, els processos i els productes industrials que, radicats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, utilitzin o incorporin elements, mecanismes o tècniques susceptibles de produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna, els béns o el medi ambient, o que estiguin sotmesos a un reglament de seguretat industrial.

Es regeixen per aquesta llei, en el no previst en la seva regulació específica, entre uns altres:

 1. Les activitats de generació, distribució i subministrament de l’energia i productes energètics.
 2. Les activitats mediambientals i de tractament, eliminació, gestió i valoració de residus.
 3. Les activitats de recerca, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, sigui el que sigui
  el seu origen i estat físic.
 4. Les instal•lacions nuclears i radioactives.
 5. Les indústries de fabricació d’armes i explosius.
 6. Les indústries agroalimentàries, pecuàries, forestals i pesqueres.
 7. Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.
 8. Les activitats industrials relatives al medicament i la sanitat.
 9. Les activitats industrials relatives a la construcció, la reparació i el manteniment naval.
 10. Les activitats industrials relatives a la producció cultural.

Pot consultar el text integro d’aquesta llei en CAIB.

Nova llei d’Industria a Balears – Boib 20/7/2017
Tagged on: