TERMINI OPCIÓ DEL PAGAMENT A COMPTE – IMPOST DE SOCIETATS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

El pròxim 29 de febrer de 2020 acaba el termini per a realitzar el canvi d'opció del pagament a compte de l'Impost de societats, per a entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural.

El pagament a compte de l'Impost de societats es presenta en el període d'abril, octubre i desembre, amb independència que l'exercici de l'empresa no coincidís amb l'any natural.

Les Empreses de Reduïda Dimensió (ERD), la xifra de negocis de la qual de l'últim exercici tancat no superi els 10 milions d'euros, realitzen el càlcul del pagament a compte segons la quota íntegra de l'últim Impost de societats. No obstant això el mes de febrer poden optar per realitzar el càlcul del pagament a compte acollint-se a la modalitat segons resultat comptable. En aquest cas l'import a ingressar es determina aplicant un percentatge, no inferior al 23%, a la base imposable del període dels 3, 9 o 11 mesos de cada any natural.

Per a les empreses que el seu període impositiu no coincideixi amb l'any natural, el període serà el transcorregut des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior de l'inici del període d'ingrés del pagament fraccionat.

Quedarà exclòs del resultat les quantitats corresponents a quitacions o esperes.

En el cas d'empreses acollides al règim especial, es prendrà com a resultat positiu aquells imports no derivats de rendes exemptes.

TERMINI OPCIÓ DEL PAGAMENT A COMPTE – IMPOST DE SOCIETATS

Leave a Reply

Your email address will not be published.