MODEL 720 – DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l'ESTRANGER - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Els recordem que el termini establert per a la presentació de la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 31 de març de 2020.

S’ha d’informar sobre els béns i drets que estiguin situats a l’estranger:

  1. Comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i altres comptes o dipòsits dineraris, tant de la seva titularitat com en les que figuri com a representant, autoritzat o beneficiari, o sobre les quals tingui poders de disposició, en entitats financeres situades a l’estranger.
  2. Accions, títols, valors o drets representatius de la participació en el capital social o fons propis de qualsevol entitat o d’institució d’inversió col·lectiva situades a l’estranger i de la cessió a tercers situats a l’estranger de capitals propis dels quals sigui titular o ho hagi estat en qualsevol moment del 2019. També s’hauran d’informar les assegurances de vida o invalidesa dels quals sigui tomador i de les rendes temporals o vitalícies de les quals sigui beneficiari a 31 de desembre de 2019, sempre que les entitats asseguradores estiguin situades a l’estranger.
  3. Immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger dels quals sigui titular o ho hagi estat en qualsevol moment del 2019.

Recomanem ens consultin els límits per als quals es té exclusió de presentar aquesta obligació formal.

MODEL 720 – DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ESTRANGER

Leave a Reply

Your email address will not be published.