Ajudes destinades a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2018 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

OBJECTE
Ajudes destinades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials de les Illes Balears.
Les ajudes consisteixen en dos programes de subvenció destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
1. Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l’ampliació, millora o modernització dels ja existents.
2. Els centres de treball en els quals es faci la inversió han d’estar situats en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l’11 de novembre de 2017 a l’1 d’octubre de 2018, tots dos inclusivament, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho.

INVERSIONS O DESPESES SUBVENCIONABLES

PROGRAMA I. DISSENY I INNOVACIÓ:
– Cost de contractació a entitats externes de projectes de digitalització del sistema productiu, tals com la implantació de tecnologies
que permeten la hibridació del món físic i el digital, tecnologies de la comunicació i tractament de les dades i tecnologies que permetin dotar d’intel•ligència i control, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.
– Cost de contractació a entitats externes d’elements digitals associats a comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

PROGRAMA II. PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA:
Aquest programa engloba l’adquisició tant material com a immaterial destinada a la digitalització del sistema productiu, com puguin ser ordinadors, SAI, PDA, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, així com el programari i TIC relacionat amb aquests.

Queden excloses de subvenció les inversions següents:
1. La compra de béns d’equip usats.
2. L’adquisició d’accessoris, instal•lacions tècniques i TIC associades específicament a una màquina.
3. Les finances, inversions financeres i similars.
4. Els treballs realitzats pel sol•licitant de l’ajuda.
5. La compra de béns destinats a la venda o lloguer.
6. No es consideren despeses subvencionables:

a) Els impostos, les taxes i els tributs.
b) Les adquisicions mitjançant arrendament financer.
c) Els desplaçaments, manutenció i dietes.
d) Les nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de l’empresa

BENEFICIARIS I REQUISITS
PIMES de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comercio i Indústria.

QUANTIA DE LES AJUDES

PER Al PROGRAMA I. DISSENY I INNOVACIÓ:
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 30 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos a l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

PER Al PROGRAMA II. PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA:
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos a l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 50.000 euros per beneficiari.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS
Fi 27/07/2018 o fins que s’esgoti la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
S’ha de garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i a dos anys per a la resta de béns.

Les inversions objecto de les ajudes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’11 de novembre de 2017 i l’1 d’octubre de 2018 (tots dos inclosos).

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l’1 d’octubre de 2018, o en la data que s’estableixi en la Resolució de concessió.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor). Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el nº de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.
Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol•licitud d’aquestes ajudes.

Ajudes destinades a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial 2018
Tagged on: