Ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2018 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

OBJECTE
Concedir ajudes destinades a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en tres programes de subvenció destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l’ampliació, millora o modernització dels ja existents.
Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l’11 de novembre de 2017 al 10 de novembre de 2018, tots dos inclusivament

INVERSIONS O DESPESES SUBVENCIONABLES ELS SEGÜENTS:

PROGRAMA I. DISSENY I INNOVACIÓ:
a. Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial que vagin encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.
b. L’adquisició de prototips que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol•licitant situats en les Illes Balears.

PROGRAMA II. PRODUCCIÓ:
a. Adquisició de maquinària, a instal•lar en un centre de treball de l’entitat sol•licitant, relacionada directament amb l’activitat que constitueix l’objecte social de l’empresa.
A aquest efecte s’entén per màquina la definició recollida en l’article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l’article 1.3 de l’esmentat Reial decret.
Dins d’aquest punt s’ha de preveure l’adquisició d’elements i maquinària de transport intern.
b. Adquisició d’accessoris, instal•lacions tècniques i TIC associades a la maquinària indicada en el punt anterior.
c. Adquisició d’accessoris, instal•lacions tècniques i TIC associades a maquinària existent al centre de treball.
d. Adquisició de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol•licitant situats en les Illes Balears.
i. Adquisició de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol•licitant situats en les Illes Balears.

PROGRAMA III. LOGÍSTICA I EMMAGATZEMATGE:
– Adquisició d’actius materials destinats a la millora de l’emmagatzematge que permetin una millora en la logística del
producte.

Queden excloses les inversions següents:
a. La compra de béns d’equip usats.
b. La compra de vehicles de transport, excepte quan es tracti de transport interior.
c. L’adquisició de terrenys.
d. L’adquisició de locals i immobles.
i. La compra d’eines.
f. Les finances, inversions financeres i similars.
g. L’adquisició d’accessoris i recanvis de vehicles.
h. Els treballs realitzats pel sol•licitant de l’ajuda.
i. L’adquisició d’empreses o societats, o de part d’aquestes.
j. L’adquisició tant material com a immaterial destinada a la digitalització del sistema productiu. Queda exclosa l’adquisició d’ordinadors, PDA (personal digital assistant), impressores…, així com el programari relacionat amb aquests.
k. Compra de béns destinats a la venda o lloguer.

No es consideren despeses subvencionables:
a) Els impostos, les taxes i els tributs.
b) Les adquisicions mitjançant arrendament financer.
c) Desplaçaments, manutenció i dietes.
d) Nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de l’empresa

BENEFICIARIS I REQUISITS
PIMES de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comercio i Indústria.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS
Fi 27/08/2018 o fins que s’esgoti la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

QUANTIA DE LES AJUDES

Programa I. Disseny i innovació:
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 30 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos a l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Programes II i III: Producció, logística i emmagatzematge
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos a l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquests dos programes és de 50.000 euros per beneficiari.

JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
S’ha de garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i a dos anys per a la resta de béns.

Les inversions objecte de les ajudes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’11 de novembre de 2017 i el 10 de novembre de 2018 (tots dos inclosos).
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 10 de novembre de 2018, o en la data que s’estableixi en la resolució.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor). Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el nº de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.

Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol•licitud d’aquestes ajudes.

Ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial 2018
Tagged on: