Ajudes públiques destinades a promocionar l'ocupació autònoma 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Ajudes per a fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajudes econòmiques a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms.

— Programa 2: ajudes destinades a mantenir l’activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents:

2.1: ajudes per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l’activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat.
2.2: ajudes de foment al relleu generacional, amb la finalitat de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor.

— Programa 3: ajudes per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents:
3.1: ajudes per a reenfocar el projecte d’autoocupació, per a ajudar la pervivència i millora del negoci.
3.2: ajudes per a afavorir la primera contractació d’un treballador o treballadora per compte d’altri per part del titular del projecte d’autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d’assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial.
3.3: ajudes per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinades a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d’autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors.
2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l’empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, les ajudes que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4.

Persones destinatàries

Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que s’indiquen en els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria en funció del programa de què es tracti.
2. En els supòsits de subvencions per a persones amb discapacitat, tenen aquesta consideració les que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al trenta-tres per cent (33%), com també els i les pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en els graus de total, absoluta o gran invalidesa, i els i les pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d’acord amb el que disposa l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), i amb l’article 1 del Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat a l’efecte de la Llei 51/2003 esmentada (BOE núm. 300, de 16 de desembre).
3. El grau de minusvalidesa igual o superior al 33% s’ha d’acreditar mitjançant la documentació que estableix l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
4. També poden ser beneficiaris els treballadors autònoms o per compte propi que formin part de comunitats de béns o de societats civils, sempre que les subvencions se sol·licitin a títol particular. S’exceptuen les ajudes previstes en el subprograma 2.1 de contractació treballadors per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels treballadors autònoms i en el subprograma 3.2 de contractació d’un primer treballador o treballadora per compte d’altri.

Exclusions 

1. Queden excloses de les ajudes en què estableix aquesta convocatòria a les persones que tenen la condició de sòcies integrants d’òrgans d’administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.
2. Igualment, queden excloses les persones sol·licitants als qui se’ls hagi concedit l’ajuda per a establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona. S’exceptuen d’aquesta exclusió les persones treballadores autònomes que sol·licitin les ajudes previstes en els subprogrames 2.1, per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l’activitat emprenedora, i 3.2 de contractació del primer treballador o treballadora per compte d’altri.
3. També queden excloses les persones sol·licitants que simultanegin l’activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d’altri des de la data d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Quantia de les ajudes

A) L’establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb una ajuda basi de 4.000 € si és un home i de 5.000 €si és una dona.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s’indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s’assenyalen:

a) Si la persona que s’estableix com a treballadora o treballador autònom és una persona amb discapacitat, 3.000 €.
b) Si la persona que s’estableix com a treballadora autònoma és una dona víctima de violència de gènere, 500 €.
c) Si la persona que s’estableix com a treballadora o treballador autònom està en situació de desocupació de llarga durada, 500 €.
d) Si la persona que s’estableix com a treballadora o treballador autònom té 45 o més anys i es troba en situació dedesempleode llarga durada, 1.000 €. L’edat ha de calcular-se en la data d’alta en el règim especial de treballadors autònoms,en el règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o en la mutualitat del col·legi profesionalcorrespondiente, dia en què haurà de comptar amb 45 anys com a mínim.
Per a adquirir la condició de situació de desocupació de llarga durada prevista en les lletres c) i d) d’aquest punt, la persona sol·licitant ha de
constar inscrita en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent durant un període de 12 mesos dins dels 18 mesos
anteriors a la data d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, en el règim especial per compte propi de la Seguretat
Social que correspongui o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
C) Les subvencions establertes en aquest programa s’aplicaran en les quanties indicades en els punts A) i B) d’aquest apartat en el cas que
la persona sol·licitant mantingui l’activitat durant tot l’any.
Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d’activitat ha de ser almenys de sis mesos a l’any paraquel’establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar. La quantia de la subvenció que correspongui en tal cas es calcularà d’acord a una fórmula

Tràmits:

Termini màxim
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 6 de setembre de 2019, segons el que s’estableix en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Òrgan competent per a la tramitació
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Si aquestes ajudes són del seu interès, consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol·licitud

Ajudes públiques destinades a promocionar l’ocupació autònoma 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.