El Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial, va adoptar una sèrie d’ajudes amb l’objectiu de fomentar l’accés a finançament d’empreses i autònoms per a evitar que eventuals tensions de liquiditat es transformin en problemes de solvència.

En concret, per a les operacions de finançament formalitzades abans del 18 de novembre de 2020 i avalades per l’Estat a l’empara de el Reial decret llei 8/2020, s’ha ofert la possibilitat a empresaris i autònoms de sol·licitar a les seves entitats financeres l’ampliació de fins a un màxim de 3 anys addicionals del termini de venciment i fins a 12 mesos addicionals del període de carència respecte als terminis inicialment acordats.

El termini de venciment dels avals s’estendrà per un període màxim de tres anys, sempre que el total de l’operació no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial. L’ampliació del venciment de l’aval coincidirà amb l’ampliació del venciment del préstec avalat.

Així mateix, es podrà sol·licitar la pròrroga del termini de manca en l’amortització del principal de l’operació de finançament avalat en un màxim de dotze mesos addicionals, sempre que el termini total de manca, tenint en compte el termini inicial no superi els 24 mesos.

Per a poder sol·licitar l’ampliació del termini i/o període de carència l’autònom o empresa haurà de complir els següents requisits:

 

 • Que el deutor sol·liciti l’ampliació en l’entitat financera que li va concedir el finançament avalat.
 • Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat al mateix client.
 • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de formalització de l’extensió.
 • Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor en la data de la formalització de l’extensió.
 • Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
 • Que el finançament avalat, concedida en el marc de la Línia d’Avals Liquiditat per a la qual se sol·licita l’ampliació de terminis o període de carència s’hagi formalitzat abans del dia 18 de novembre de 2020.
 • Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l’extensió de l’aval, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.

Hauran de dirigir-se a l’entitat financera en la qual van formalitzar l’operació de finançament avalat.

Les entitats disposaran d’un màxim de 30 dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor i en cas que la sol·licitud sigui estimada per complir els requisits indicats, comunicar a l’Institut de Crèdit Oficial la sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval.

Els costos dels préstecs que es beneficiïn de les extensions es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’extensió, podent incrementar-se únicament per a reflectir un encariment de la remuneració de l’aval.

La remuneració de l’aval en aquestes operacions és l’establerta en l’Acord de Consell de Ministres de 24 de novembre, que estableix el següent:

 

 • Per a operacions amb autònoms i empreses que rebin ajuda pública (incloent els préstecs avalats gestionats per l’ICO per als quals se sol·liciti l’extensió en el termini del venciment de les operacions, que tingués amb una o diverses entitats financeres) per un total igual o inferior a 800.000 euros a 120.000 euros si l’empresa pertany al sector de la pesca o aqüicultura, a 100.000 euros si l’empresa pertany al sector de producció primària de productes agrícoles, el cost de l’aval per al termini estès des de la modificació del termini del venciment serà l’inicialment aplicat a l’operació de finançament.
 • Per a la resta de les operacions que superin els límits anteriors (general de 800.000 euros i específics sectorials) s’aplicarà a partir de l’extensió la taula de remuneracions recollida en l’Acord de Consell de Ministres de 24 de novembre. Aquest cost es calcularà per al període des de l’inici de l’operació fins a l’extensió del venciment.

Els bancs ja han començat a remetre la documentació per a tramitar la pròrroga dels avals i alguns sol·licitants però amb el tipus d’interès que se’ls aplicarà a partir d’ara que serà superior, fins i tot en més d’un punt percentual al qual tenien en el seu contracte inicial. Passen del 1,60% de l’interès a una mena del 2,90%.

L’Institut de Crèdit Oficial a consultes realitzades s’ha pronunciat així:

 

 • Si les operacions ICO signades per l’empresa superen els 800.000 euros (límit pel qual la Comissió Europea considera que no és ajuda pública i, per tant, no necessita autorització expressa), es podrà aplicar una comissió a més d’un augment del tipus d’interès
 • Si les operacions ICO signades per l’empresa són inferiors a aquesta quantitat o als límits sectorials indicats anteriorment, no tindrà cost”, igual que en els casos en els quals se sol·liciti un augment de 12 mesos de manca.
AMPLIACIÓ PRÉSTECS ICO- TERMINI FINS A 15 MAIG
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad