La nova obligació d’informació s’estableix amb finalitats de prevenció del frau fiscal per a les persones o entitats, en particular, les denominades «plataformes col•laboratives», que mitjancin en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Queden exclosos d’aquest concepte, i per tant, no han de presentar el nou model de declaració informativa:
– Respecte de l’arrendament o subarrendament d’habitatges tal com es defineixen en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans
– Els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica
– El dret d’aprofitament per torn de béns immobles

Així, s’aprova el model 179 el qual han de presentar les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. En particular, tindran aquesta consideració les persones o entitats que constituïdes com a plataformes col•laboratives mitjancin en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que prestin o no el servei subjacent objecte d’intermediació o de la imposició de condicions respecte dels cedents o cessionaris del servei en relació al mateix tals com a preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

La informació a subministrar en el model 179 comprèn:
a) Identificació del titular o titulars de l’habitatge, del titular del dret en virtut del com se cedeix l’habitatge (si és diferent del titular de l’habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.
b) Identificació de l’immoble (adreça completa) amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tinguessin assignada.
c) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques.
d) Import percebut, si escau, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.
i) Nombre de contracte en virtut del com el declarant mitjança en la cessió d’ús de l’habitatge.
f) Data d’inici de la cessió.
g) Data d’intermediació en l’operació.
h) Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o un altre mitjà de pagament).
La informació continguda en les lletres i), g) i h) anteriors té caràcter opcional.

El model 179 té una periodicitat trimestral, havent de presentar-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

No obstant això, i amb l’objectiu de facilitar el termini d’adaptació dels sistemes d’informació al contingut de la nova obligació, la disposició transitòria única preveu que, exclusivament per a l’exercici 2018, la declaració informativa tingui caràcter anual, i que el seu termini de presentació sigui el comprès entre l’1 i el 31 de gener de 2019. A partir de 2019, la periodicitat de la declaració serà trimestral en els termes esmentats anteriorment.

Aprovat el model de declaració trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques: BOE núm. 131, 30 de Maig de 2018
Tagged on:             
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad